• Education for future II

   Vzdelanie pre budúcnosť II (KA1 2020)
   • KA1 2020 Vzdelávanie pre budúcnosť II

   • O projekte /About project   


     

     

     

     

    Projekt Vzdelávanie pre budúcnosť II pokračuje v napĺňaní nášho Európskeho plánu rozvoja školy, ktorý bol vypracovaný na obdobie rokov 2019 – 2023. Nadväzujeme na prebiehajúci projekt KA1 Vzdelávanie pre budúcnosť (číslo zmluvy 2019-1-SK01-KA101-060409, trvanie 06/2019 – 11/2020) a naďalej sa zameriame na potreby učiteľov, ktoré sú súčasťou strategických cieľov a konkretizované v strategických úlohách zadefinovaných pre tri piliere Európskeho plánu rozvoja školy: EXCELENTNOSŤ – KVALITA – INOVÁCIE.

    Kľúčovými oblasťami zlepšenia, na ktoré sme sa zamerali v tomto projekte, sú zlepšenie kvality (vrátane rozvoja) školy, prvky efektívneho učenia, výučba a učenie sa cudzích jazykov a digitálne kompetencie učiteľov. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť učiteľom príležitosti v ich osobnom profesijnom rozvoji v rámci celoživotného vzdelávania, aby sa mohli zdokonaľovať v inovatívnych metódach, digitálnych technológiách, zvyšovať svoju odbornosť v predmetoch, ktoré vyučujú, uplatňovať medzipredmetové vzťahy a zároveň si pritom zlepšiť aj jazykové a interkultúrne kompetencie.

    V projekte stanovujeme tieto čiastkové ciele:

    1. získať skúsenosti zo zahraničnej partnerskej školy a zvýšiť kompetencie pre zvyšovanie kvality školy z hľadiska internacionalizácie a pre implementáciu projektov európskej mobility;
    2. zlepšiť jazykové kompetencie členov manažmentu školy, ktoré sú pre nich kľúčové z hľadiska internacionalizácie školy a pre zvyšovanie kvality a rozvoja školy;
    3. zdokonaliť jazykovú vybavenosť učiteľov v anglickom jazyku s perspektívou využívania nových inovatívnych metód (CLIL, Project Based Learning) vo vyučovaní prírodovedných predmetov a environmentálnej výchovy;
    4. podporiť/zvýšiť záujem žiakov o výučbu druhého cudzieho jazyka (španielsky a nemecký jazyk) a inovovať výučbu anglického jazyka zvýšením kompetencií učiteľov;
    5. zdokonaliť kompetencie učiteľov vo využívaní digitálnych technológií vo výučbe a v manažmente triedy.
      

    Uvedené ciele chceme dosiahnuť absolvovaním jedného job shadowing-u a 9 štruktúrovaných kurzov v priebehu 18 mesiacov (2020 – 2021). Výber školy pre job shadowing vychádza z potrieb školy a predchádzajúcich pozitívnych skúseností zo spolupráce s vybranou partnerskou školou; výber štruktúrovaných kurzov a ich obsah vychádzajú z potrieb školy a Európskeho plánu rozvoja školy na obdobie 2019 – 2023.

   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje