• POSTUP PRIJÍMACIEHO KONANIA

   • 8-ročné štúdium

    1. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre 8-ročné štúdium - gymnázium - stiahnuť - platia pôvodne zverejnené kritériá;
        termíny prijímacej skúšky boli stanovené na 15. a 18. júna 2020.
     

    2. TERMÍNY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY - 1. termín - 15. 6. 2020, 2. termín - 18. 6. 2020.

        Pozvánky na prijímacie skúšky boli odoslané 3. júna 2020.

        Prijímacie skúšky sa budú konať v súlade s opatreniami hlavného hygienika SR.       
        Prosím dodržujte všetky pravidlá, ktoré budú aktuálne v deň konania prijímacej skúšky v celej Slovenskej republike.
         

    3. VÝSLEDKY

         Riaditeľ školy zverejní poradie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na výveske školy a webovom sídle školy
         gpuk.edupage.org do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímecej skúšky. Rozhodnutie riaditeľa školy
         o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačom doručené poštou alebo prostredníctvom e-mailu. 


    4. POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ NA ŠTÚDIUM

        Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na   
        vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré Vám bude zaslané spolu s Rozhodnutím o
        prijatí/neprijatí na štúdium.

        Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole odoslaním naskenovaného tlačiva
        prostredníctvom e-mailu, osobne alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 


    4-ročné štúdium

    1. UPRAVENÉ KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre 4-ročné štúdium - gymnázium - stiahnuť.

    2. PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

    Termín: do 15. mája 2020 sa podávajú prihlášky na 4-ročné gymnázium a 8-ročné gymnázium (do prímy).

    Prihlášky zaslané v pôvodnom termíne pred zverejnením upravených kritérií sú zaevidované a platné.
    Žiadame uchádzačov o dôsledné vyplnenie kontaktov (telefónne číslo, e-mail) zákonného zástupcu v prihláške.
    Podrobnosti o prijímacom konaní na 8-ročné štúdium zverejníme už čoskoro. 

    Prihlášku môžete podať nasledovne: (vyberte si jednu z možností)

    1. Kontaktujte výchovného poradcu na ZŠ, ktorú Vaše dieťa navštevuje a požiadate o vyhotovenie prihlášky. Po dohode prihlášku odošle príslušná ZŠ k nám na gymnázium. 
    2. Pošlite prihlášku poštou na adresu školy klasickou poštou alebo elektronicky na skola@stary-gympel.sk. 
    3. Využite školský systém EDUPAGE na odoslanie prihlášky.

    Ako podať prihlášku na strednú školu cez systém EDUPAGE? (je to len 1 z možností, akceptujeme zaslanie prihlášky aj iným spôsobom)

    V prípade, že základná škola, ktorú žiak navštevuje, využíva na komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi (zákonnými zástupcami) systém EDUPAGE, je možné podať prihlášku na strednú školu bez nutnosti osobnej návštevy rodiča alebo žiaka v škole.

    1. Rodič sa prihlási do systému EDUPAGE (na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje), vyberie 2 školy, na ktoré sa hlási jeho dieťa a príslušný odbor.
    2. ZŠ skontroluje podané prihlášky a odošle ich na stredné školy.
    3. Stredná škola vyhodnotí prijímacie skúšky a informuje rodiča o výsledkoch. Rodič potvrdí, či jeho dieťa do školy nastúpi alebo nie.
      

    3. VÝSLEDKY

    Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 29. mája 2020 na webovom sídle školy https://gpuk.edupage.org/a/vysledky

    Riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy, ktorú žiak navštevuje (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

    4. POTVRDENIE O NASTÚPENÍ NA ŠTÚDIUM

    Zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
     


     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love