• Z tried sme odstránili koše na komunálny odpad

    • 22. 5. 2020
    • Na gymnáziu v Poprade vytvorili projekt, vďaka ktorému študenti aj zamestnanci lepšie triedia a kompostujú priamo v škole. 

    • Výsledky prijímacieho konania - 4-ročné gymnázium

    • 21. 5. 2020
    • Zverejnili sme poradie záujemcov o štúdium podľa výsledkov prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - stiahnuť.

     Keďže mimoriadna situácia znemožnila štandardný priebeh prijímacieho konania, dovolíme si Vám dať niekoľko odporúčaní, ktoré pomôžu Vám aj nám pri administrácii konania:

     1. V prípade, že ste medzi prijatými na Gymnáziu Kukučínova i na Gymnáziu Dominika Tatarku, rozhodnite sa čo najskôr. Veľmi tým pomôžete ďalším záujemcom, tiež výborným žiakom,  ktorí sa môžu zapísať na Vami uvoľnené miesto na druhej škole. Svoju voľbu potvrďte doručením podpísaného záväzného potvrdenia o nastúpení do vybranej školy fyzicky alebo pošlite emailom jeho sken na adresu prijimacky@stary-gympel.sk.

     2. Ak budete prijatí na obe školy, na ktoré ste sa prihlásili (jedno z menovaných gymnázií + iná škola), dajte čo najskôr správu, na ktorú školu chcete nastúpiť. Svoju voľbu potvrďte doručením záväzného potvrdenia o nastúpení do vybranej školy a doručením  potvrdenia o nenastúpení druhej škole. Vaša pružnosť a serióznosť pomôže školám i ďalším adeptom na prijatie.

     3. Ak ste sa na našej škole umiestnili pod miestami zaručujúcimi prijatie, nestratili ste ešte šancu do školy sa dostať. Určite sa uvoľní niekoľko miest tým, že niektorí z Vás budú prijatí na obe menované školy v bode 1, a budú si môcť vybrať, čím uvoľnia jedno miesto niekomu inému. Informujte sa preto od 22.5. v čase 8:00 – 14:00 h na telefónnych číslach 052 426 44 27, 052 426 44 23, 052 426 44 24 o tom, aký je stav, a či ste sa nedostali medzi prijatých.

     4. Aj po obdržaní rozhodnutia o neprijatí nemusí byť všetko stratené, máte právo odvolať sa voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí, čo Vám opäť dáva šancu zaujať niektoré z prípadne uvoľnených miest. Ak máte ozajstný záujem o štúdium v našej škole, urobte to obratom. Akceptovať budeme i emailom zaslané zoskenované a podpísané odvolania. 

    • Vďaka eurofondom (sa) učia „starogympláci“ viac a kvalitnejšie

    • 21. 5. 2020
    • Zvýšenie čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a gramotností bolo základnou motiváciou vedenia Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, keď sa rozhodli uchádzať o podporu z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na spustenie programu Moderné a efektívne GPUK. So svojím projektom využitia finančnej podpory uspeli a už od začiatku tohto školského roka ho realizujú v niekoľkých rovinách. Žiaci štvorročného aj osemročného štúdia majú vďaka nemu možnosť absolvovať „extra hodiny“ povinných vyučovacích predmetov a aj mimoškolskú záujmovú činnosť a dostávať tak nové informácie v širokom spektre oblastí.    

     Terciáni a kvartáni osemročného štúdia získavajú nové vedomosti v predmete nazvanom Fenomény sveta, prváci štvorročného a kvintáni osemročného štúdia majú pridanú hodinu slovenského jazyka a literatúry, druháci štvorročného a sextáni osemročného štúdia hodinu matematiky, tretiaci štvorročného a septimáni osemročného štúdia sa viac vzdelávajú v biológii, chémii a fyzike, študenti maturitného ročníka zase dostávali základy tak mimoriadne aktuálnej finančnej gramotnosti. Mimoškolská činnosť je určená pre žiakov, ktorí chcú pracovať v niektorom z dvanástich záujmových útvarov zameraných na rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.

          Prioritným cieľom celého projektu je zvýšiť inkluzívnosť vzdelávania, zlepšiť výsledky a schopnosti absolventov gymnázia. Je to samozrejme práca navyše aj pre učiteľov, ale jej výsledky by sa mali prejaviť na kvalitnejšej príprave študentov na maturitnú skúšku, štúdium na vysokej škole, ale aj budúci život.

          Inkluzívne vyučovanie je novátorský prístup v oblasti vzdelávania. Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) ho definuje ako proces vytvárania podmienok uspokojujúcich vzdelávacie potreby každého jedinca. Škola pritom má rešpektovať individuálne osobitosti každého žiaka. Výsledkom takéhoto vzdelávania by malo byť plnohodnotné začlenenie absolventa do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Už vyššie uvedený zoznam predmetov, v ktorých sa v „starom gympli“ tento projekt realizuje, potvrdzuje, že jeho cieľ bude naplnený. Program je rozložený na tri roky, potrvá teda až do konca školského roka 2021/22.

          Súčasťou projektu je však nielen vzdelávanie študentov, ale aj učiteľov. To sa realizuje formou pedagogických klubov a interných a externých vzdelávaní. Starogymplácki učitelia pracujú priebežne od začiatku školského roka v piatich zoskupeniach podľa predmetov, ktoré vyučujú. V dvojtýždňovej periodicite sa stretávajú v kluboch živej prírody a zdravia, fyziky pre prax, matematiky pre prax, chémie pre život a literárnom klube. Viacerí učitelia už absolvovali vzdelávania týkajúce sa úpravy dokumentov, autorského zákona, tvorby úloh zameraných na rozvíjanie matematickej gramotnosti či inovatívnych prístupov vo vyučovaní.

          Realizáciu projektu Moderné a efektívne GPUK dočasne prerušila celosvetová pandémia koronavírusu. Už jeho sedemmesačná realizácia však stihla ukázať, že je to veľmi správna a efektívna cesta. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ak sa teda niekto pochybovačne pýta, načo sú nám eurofondy, jednou z presvedčivých odpovedí je aj dianie v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade – na to, aby sme mali absolventov stredných škôl dokonalejšie pripravených pre ďalšie vzdelávanie i pre život. 

    • Prijímacie konanie - riaditeľ školy informuje - 20. 5. 2020

    • 20. 5. 2020
    • Milí študenti, vážení rodičia.

     Dnes skompletizujeme prihlášky všetkých záujemcov a zoradíme ich do rebríčka podľa počtu získaných bodov v rámci kritérií prijímacieho konania na štvorročné štúdium v Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad. Rebríček bude zverejnený najneskôr 21. 5. 2020, a preto aby ste vedeli, ako ste sa v rebríčku umiestnili, prideľujem Vám váš osobný kód:

     XXXXXXX*

     Hodnoty priradené k tomuto kódu sú výsledkom, ktorý ste dosiahli v prijímacom konaní pre štúdium v GPUK.

     Keďže mimoriadna situácia znemožnila štandardný priebeh prijímacieho konania, dovolíme si Vám dať niekoľko odporúčaní, ktoré pomôžu Vám aj nám pri administrácii konania:

     1. V prípade, že ste medzi prijatými na Gymnáziu Kukučínova i na Gymnáziu Dominika Tatarku, bude Vás v mene oboch riaditeľov kontaktovať poverená osoba. Ak ste rozhodnutí kam chcete nastúpiť, povedzte jej svoju preferenciu hneď, prípadne v čo najkratšom čase.  Ak nie, rozhodnite sa čo najskôr. Veľmi tým pomôžete ďalším záujemcom, tiež výborným žiakom,  ktorí sa môžu zapísať na Vami uvoľnené miesto na druhej škole. Svoju voľbu potvrďte doručením podpísaného záväzného potvrdenia o nastúpení do vybranej školy fyzicky alebo pošlite emailom jeho sken na adresu prijimacky@stary-gympel.sk.
     2. Ak budete prijatí na obe školy, na ktoré ste sa prihlásili (jedno z menovaných gymnázií + iná škola), dajte čo najskôr správu, na ktorú školu chcete nastúpiť. Svoju voľbu potvrďte doručením záväzného potvrdenia o nastúpení do vybranej školy a doručením  potvrdenia o nenastúpení druhej škole. Vaša pružnosť a serióznosť pomôže školám i ďalším adeptom na prijatie.
     3. Ak ste sa na našej škole umiestnili pod miestami zaručujúcimi prijatie, nestratili ste ešte šancu do školy sa dostať. Určite sa uvoľní niekoľko miest tým, že niektorí z Vás budú prijatí na obe menované školy v bode 1, a budú si môcť vybrať, čím uvoľnia jedno miesto niekomu inému. Informujte sa preto od 22.5. v čase 8:00 – 14:00 h na telefónnych číslach 052 426 44 27, 052 426 44 23, 052 426 44 24 o tom, aký je stav, a či ste sa nedostali medzi prijatých.
     4. Aj po obdržaní rozhodnutia o neprijatí nemusí byť všetko stratené, máte právo odvolať sa voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí, čo Vám opäť dáva šancu zaujať niektoré z prípadne uvoľnených miest. Ak máte ozajstný záujem o štúdium v našej škole, urobte to obratom. Akceptovať budeme i emailom zaslané zoskenované a podpísané odvolania.
     5. Je prirodzené, že najviac práce s administráciou majú školy, o ktoré je najväčší záujem. Ostatné školy môžu svoje rebríčky zverejniť už skôr, nemáte však dôvod ponáhľať sa.  Zápisné lístky môžete Vy alebo Vaši rodičia odovzdávať až do 4 .6., takže pokojne vyčkajte na vyhlásenie výsledkov prijímacieho konania do najžiadanejších škôl, a potom reagujte podľa odporúčaní v bodoch 1. – 4.

     V Poprade 20. 5. 2020     

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.                                                                                                                          riaditeľ školy

     *Kód Vám bude doručený dnes na kontaktné údaje uvedené v prihláške.

    • Inštruktážne video k talentovým skúškam v SŠŠ

    • 17. 5. 2020
    • Dôležité upozornenie pre rodičov

    • 14. 5. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Dostávame informácie o tom, že niektoré školy začali nezákonne s prijímacími pohovormi a zároveň sa nás pýtate, na akom mieste v poradí prijímaných sú Vaše deti na našej škole. Oznamujeme Vám, že žiadna seriózna škola takéto aktivity nerobí a žiadna Vám nemôže poskytnúť takú informáciu, pretože posledný termín na doručenie prihlášok do stredných škôl je 19. 5. 2020. 

     Poradie žiakov v prijímacom konaní je možné určiť najskôr 20. 5. 2020. Ak niektorá škola koná už pred týmto termínom, znamená to, že podvádza a nejde jej o seriózny výber žiakov podľa ministerstvom určených podmienok, ale o nekorektnú aktivitu, ktorej jediným cieľom je dezinformovať žiakov a rodičov. Nepodľahnite preto nekalým praktikám a vyčkajte na výsledky konania zo škôl, ktorých záujmom je naučiť a vychovať, nie zarobiť za každú cenu. Ďakujeme za pochopenie. 

    • Prijímacie konanie - riaditeľ školy informuje

    • 11. 5. 2020
    • Informácie riaditeľa školy pre záujemcov o 4-ročné gymnázium - Čítať viac
     Informácie riaditeľa školy pre záujemcov o 8-ročné gymnázium - Čítať viac
     Informácie riaditeľa školy pre záujemcov o Strednú športovú školu - Čítať viac
     Postup prijímacieho konania - TU

    • Riaditeľ školy informuje - deň 56

    • 12. 5. 2020
    • Milí žiaci.

     Máme za sebou dva mesiace dištančného vzdelávania a pred sebou neistotu v odpovedi na otázku, či sa v tomto školskom roku ešte fyzicky v budove školy pri výučbe stretneme. Ja osobne verím, že áno. Čísla nakazených a vyliečených sú stále priaznivejšie, a ak nepríde k nejakému zvratu vo vývoji situácie, nebude existovať rozumný dôvod, prečo by najmenej ohrozená i zasiahnutá veková skupina mladých ľudí nemala začať fungovať normálne. Všetci sme zistili, že škola nie je len priestor na odovzdávanie a prijímanie vedomostí, ale i priestor na socializáciu, spoločenské kontakty, sebarealizáciu a sebaformovanie. Z vyjadrení žiakov i učiteľov viem, že nám všetkým osobný kontakt chýba.

     Dve pedagogické porady v krátkom slede za sebou ukázali pozitíva i slabiny našej práce, našťastie pozitíva vysoko prevažujú, a tak dobrý pocit, ktorý sme mali po hodnotení troch štvrtín školského roka, zostal aj po záverečnom hodnotení maturantov. Konštatujem, že všetci úspešne zmaturovali, akurát namiesto komisie ich ohodnotí program. Spektrum názorov, ktoré maturanti prezentovali na našej stránke, skvele ukázalo, že na problém sa vždy dá pozerať z rôznych uhlov. Mňa osobne úžasne potešila úroveň príspevkov, emócie boli vyvážené racionálnym obsahom, výborné formulácie myšlienok umocnené logickou argumentáciu za a proti. Ak "do sveta" púšťame ľudí, ktorí vedia takto múdro a kultivovane vyjadriť svoju mienku bez ohľadu na to, či sa s rozhodnutím stotožnili, alebo nie, tak je úplne jedno, za akých okolností maturitné vysvedčenie dostali. Sú skvele pripravení! Ďakujem všetkým, ktorí svoje názory poslali, veľmi ste nás potešili a sme na Vás hrdí.

     Vzdelávanie sme vyriešili bez väčších problémov dištančnou formou a zároveň sme ukázali, že kvalitná, moderná a progresívna škola nemá problém vyrovnať sa s akoukoľvek situáciou. Sociálne a výchovné aspekty vzdelávania sú tvrdším orieškom, ale i o jeho rozlúsknutie sa pokúsime. Na poslednej videokonferencii sme sa s učiteľmi dohodli, že máj vo výučbe trocha osviežime. Nebudú sa písať testy a nebudú sa zadávať písomné práce (s výnimkou už ohlásených) a učitelia budú využívať širšie spektrum didaktických metód s preferenciou dialogických, skupinových, brainstormingových a projektových. Predpokladám, že tak, ako dobre sa vyrovnali s technikou a aplikáciami,  vyrovnajú sa i s týmto zadaním a Vy zmenu prístupu zaregistrujete i oceníte. Aj táto výzva nás má posunúť ďalej v kvalite, efektivite a atraktívnosti výučby. Koncom mája si tento experiment spoločne vyhodnotíme a povieme si ako ďalej.

     Mimochodom, situácia a nadriadené orgány nás stavajú pred fatálne výzvy prakticky neustále, ostávame však optimistami a tešíme sa na jún v škole....

     V Poprade 11. 5. 2020                                                                                           

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy

      

    • Prijímacie konanie v GPUK a v SŠŠ

    • 8. 5. 2020
    • Termín pre podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ: 15. máj 2020.
     Postup prijímacieho konania - TU.

    • Upravené kritériá prijímacieho konania

    • 6. 5. 2020
    • Zverejnili sme Upravené kritériá prijímacieho konania pre 4-ročné gymnázium pre záujemcov o štúdium v šk. roku 2020/2021 - stiahnuť.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love