• Mobilita 2

    • Education – the key to our future / Vzdelávanie – kľúč k našej budúcnosti


     I.E.S. LAZARO CARRETER
     Alcalá de Henares
     ŠPANIELSKO

     Daniela Kopinská

     06.05.2019 – 10.05.2019

             

          Alcalá de Henarés jedno z najvýznamnejších miest v histórii Španielska. Leží 30 km od Madridu a v roku 1499 tu bola založená Complutense University. Je to rodisko známeho spisovateľa Miguela de Cervantesa autora Dona Quijota. V tomto meste som mala možnosť stráviť týždeň v rámci mojej mobility s finančnou podporou programu ERASMUS+ KA1 na štátnom bilingválnom gymnáziu IES Lazaro Carreter.

          Týždeň môjho pobytu na tejto škole v rámci programu ERASMUS+ KA1 prebehol veľmi rýchlo. Prvý deň na novej škole bol veľmi rušný. Pani riaditeľka Chelo a učiteľka anglického jazyka Sara ma privítali, predstavili ma v spoločnej zborovni ostatným pedagógom a mohla sa začať prehliadka školy. Ukázali mi všetky priestory, ktorými škola disponuje – odborné učebne laboratóriá, telocvičňu, knižnicu, priestory, kde sa stretávajú s rodičmi žiakov a realizujú aj ďalšie spoločenské aktivity, a areál školy. Spolu s mojou kooperujúcou učiteľkou Patríciou ma oboznámili s programom. Spoznala som chod školy, žiakov, vyučovanie a spôsoby hodnotenia žiakov. V tento deň som dostala aj priestor na predstavenie našej školy a nášho vzdelávania na Slovensku. 

          Škola žila svojim zabehnutým životom, kde vyučovanie prebiehalo v 55-minútových vyučovacích jednotkách a žiaci mali len jednu prestávku v trvaní 25 minút. Počas pobytu v hostiteľskej škole som mala možnosť absolvovať vyučovacie hodiny prírodovedných predmetov, informatiky a techniky, anglického jazyka a histórie. Väčšina hodín, na ktorých som hospitovala, bola v anglickom jazyku. Absolvovala som aj laboratórne cvičenia a mala som možnosť porovnať metódy práce použité na rôznych hodinách.

          Laboratórne práce v predmetoch fyzika a chémia boli realizované rovnakým spôsobom ako u nás. Na hodinách anglického jazyka som videla využívanie inovatívnych metód ako storytelling, tímová spolupráca, rolové hry a rovesnícke učenie. V rámci hodín techniky som mala možnosť oboznámiť sa s prácou žiakov v grafických programoch, čo bolo pre mňa nové a určite prínosné. Mala som možnosť sledovať prácu žiakov v programovaní a s 3D tlačiarňou. Na hodinách histórie vyučujúca spolupracovala s anglickou lektorkou, čo bolo taktiež veľmi zaujímavé. Počas hospitácií som sledovala prácu učiteľov na spojených hodinách fyziky s chémiou a dejepisu s geografiou.

          Okrem každodenného sledovania vyučovacích hodín sme si našli čas aj na ich vyhodnotenie a mala som možnosť spoznať aj prácu učiteľov s heterogénnymi skupinami žiakov z rôzneho sociálneho prostredia. Boli to žiaci z rodín  nezamestnaných rodičov, žiaci z rodín migrantov, ktorí sa v jednej triede stretli s ostatnými žiakmi a učili sa spolupracovať. Konzultovala som tému žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami s výchovnou poradkyňou školy Elenou Lorenzo. Navzájom sme si vymenili skúsenosti s prácou so žiakmi zo znevýhodneného sociálneho prostredia.

          Na hodinách biológie som videla prepojenie viacerých predmetov ako chémia, fyzika, environmentálna výchova a aj matematika.

          Počas mojej mobility som dostala príležitosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku a získať lepšie sebavedomie v komunikácii. Taktiež som si obohatila svoju slovnú zásobu v anglickom jazyku. Bolo úžasné sledovať, ako sa žiaci tejto školy dokázali prispôsobovať vyučovaniu rôznych predmetov v dvoch jazykoch.

     Stretla som sa so samými priateľskými ľuďmi, ktorí mi počas celého pobytu pomáhali a boli ústretoví. Počas celého pobytu sa mi venovala aj pani riaditeľka, ktorá sa starala, aby mi nič nechýbalo.

          Okrem spoznania vzdelávacieho systému v škole v Alcalá de Henares som v popoludňajších hodinách spolu so svojou sprievodkyňou Patríciou navštívila zaujímavé miesta a oboznámila som sa s históriou mesta a okolitých lokalít. Navštívila som aj hlavné mesto Španielska Madrid a taktiež som bola v múzeu miniatúr v Parque Europa – Torrejón de Ardoz. Mala som možnosť nielen hosťovať na škole, na ktorej ma prijali ako priateľa, ale aj oboznámiť sa s inou krajinou a inou kultúrou, čo mi umožnilo získať nový pohľad na prepojenie vzdelávania s praktickým životom.

          Z týždňa mojej mobility si odnášam obrovské množstvo nových zážitkov a skúseností, nový pohľad na prácu so žiakmi z heterogénneho sociálneho, vzdelanostného a kultúrneho prostredia a mnohé z týchto skúseností sa pokúsim zapracovať a využiť v mojej učiteľskej praxi. Vďaka programu ERASMUS+ som mohla spoznať veľa nového. Týždeň v prostredí mojej novej školy a s novými kolegami prebehol a bol piatok a mne neostávalo už nič len sa rozlúčiť.

          Všetky absolvované aktivity v rámci mojej návštevy ma utvrdili v tom, že učitelia by si mali rozširovať obzor. Absolvovaním takýchto mobilít majú možnosť zlepšiť sa nielen v komunikácii v cudzom jazyku a v didaktických znalostiach, ale aj získať nové priateľstvá a rozšíriť si svoje kompetencie v rôznych oblastiach. Takáto mobilita má za cieľ zlepšovať medzinárodné kontakty školy a budovať strategické partnerstvá.

      

     Fotogaléria:

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • plsik@stary-gympel.sk
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 058 39 Poprad Slovakia
   • 00161098
   • 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje