• Základné informácie

    • Výchovný poradca

     Výchovný poradca: Ing. Daniela Kopinská
     Konzultačné hodiny: piatok 11.30 - 12.30 h
     Kontakt: kopinska@stary-gympel.sk


     Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu

     Poradenská činnosť, poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže. 

     Konzultačná činnosť zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania. 

     Koordinačná činnosť, sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

     Ďalšie čiastkové činnosti:

     • Zabezpečovať komplexnú pedagogicko - psychologickú starostlivosť o žiakov.
     • Poskytovať základné informácie rodičom a žiakom na TH vo štvrtých ročníkoch.
     • Sledovať a evidovať žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a žiakov s vývinovými poruchami. Vytvárať podmienky pre ich štúdium.
     • Rozvíjať záujmy, nadanie a talent u žiakov.
     • Podporovať rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjať u žiakov schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj, napomáhať žiakom.
     • Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.
     • Venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami správania, učenia.
     • Poradenská služba pri výbere ďalšieho štúdia - vysokoškolského, bakalárskeho a nadstavbového.
     • Sledovať adaptáciu žiakov prvého ročníka a prímy.
     • V spolupráci s vedením školy sledovať a usmerňovať prácu TU, sledovať dodržiavanie humanizácie a demokracie.
     • Problémy riešiť v spolupráci s CPPPaP Poprad (www.ppppoprad.sk).
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Volunteer Arpine Babayne
  • ERASMUSDAYS 2019
  • Kvapka krvi 2019
  • Mobilita 3 - KA1 2018 Španielsko
  • Moja cesta k cieľu
  • Deň jazykov 2019
  • Cezpoľný beh 2019
  • SUDOKÁČI
  • Pamätná tabuľa k 75. výročiu SNP
  • Účelové cvičenie - 2. ročník a SX
  • Účelové cvičenie 1. ročník a KN
  • DofE 2019