• Štipendiá v školskom roku 2021/2022

    • Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) podľa § 149 Štipendium.

     Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je: 

     a) 49,78 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima, 
     b) 34,85 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 %  výšky životného minima, 
     c) 24,89 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane do výšky 25 % výšky životného minima.

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

     Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

     218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 
     152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 
       99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

     PRIZNANIE ŠTIPENDIA

     Štipendium žiakovi priznáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia doloženej príslušnými dokladmi.  Žiadosť je potrebné adresovať a doručiť spolu s prílohami na sekretariát riaditeľa školy.

     Dôvody priznania štipendia: 

     a) štipendium je priznané z titulu hmotnej núdze (k žiadosti je potrebné doložiť aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi),  
     b) štipendium je priznané z titulu životného minima (k žiadosti je potrebné doložiť doklady o všetkých príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok a zároveň doklad o počte posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná).

     Formulár - Žiadosť o poskytnutie štipendia

     Štipendiá sa vyplácajú mesiac pozadu, spravidla okolo 20. dňa v mesiaci, po pripísaní finančných prostriedkov z Centra vedecko-technických informácií SR Bratislava. 
      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje