• Štipendiá v školskom roku 2020/2021

    • Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) podľa § 149 Štipendium.

     Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je: 

     a) 49,04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima, 
     b) 34,33 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 %  výšky životného minima, 
     c) 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane do výšky 25 % výšky životného minima.

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

     Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2020 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

     214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 
     149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 
       98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

     PRIZNANIE ŠTIPENDIA

     Štipendium žiakovi priznáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia doloženej príslušnými dokladmi.  Žiadosť je potrebné adresovať a doručiť spolu s prílohami na sekretariát riaditeľa školy.

     Dôvody priznania štipendia: 

     a) štipendium je priznané z titulu hmotnej núdze (k žiadosti je potrebné doložiť aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi),  
     b) štipendium je priznané z titulu životného minima (k žiadosti je potrebné doložiť doklady o všetkých príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok a zároveň doklad o počte posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná).

     Formulár - Žiadosť o poskytnutie štipendia

     Štipendiá sa vyplácajú mesiac pozadu, spravidla okolo 20. dňa v mesiaci, po pripísaní finančných prostriedkov z Centra vedecko-technických informácií SR Bratislava. 
      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje