• Voľné miesta na našej škole

    • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

    • Stredná športová škola - hospodársko-ekonomický pracovník

     • Úväzok:
      polovičný úväzok s perspektívou rozšírenia od 1.9.2020
      Dátum nástupu:
      3. 1. 2020
     • Požiadavky:
      Popis funkcie (pracovná náplň)

      • samostatne zabezpečovať odborné činnosti v oblasti účtovníctva, komplexne spracovávať agendu účtovníctva financovania, spracovávať finančné analýzy, reporty, controling nákladov organizácie,
      • spracovávať účtovnú uzávierku oblasti, sumarizovať všetky rozpočtové príjmy a výdavky,
      • spolupodieľať sa na včasnom spracovaní mesačných uzávierkových podkladov,
      • zabezpečovať inventarizáciu majetku a záväzkov,
      • vykonávať úkony v pracovnoprávnych vzťahov vznik, skončenie pracovného pomeru a vykonávať zmeny v pracovných podmienkach pracovnej zmluvy,
      • viesť personálnu agendu zamestnancov organizácie v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov,
      • spracovávať dochádzku, pracovať s dochádzkovým systémom organizácie, sledovať čerpanie dovoleniek a príspevkov na rekreáciu,
      • v súlade s internými predpismi organizácie v oblasti odmeňovania spracovávať nároky zamestnancov a vyhotovovať platové návrhy,
      • zabezpečovať mzdovú agendu organizácie, vykonávať zúčtovanie miezd, odvodov, zrážok z platov a ostatných náhrad určeným zamestnancom,
      • spracovávať, vyhodnocovať a sledovať čerpanie finančných prostriedkov určených na platy zamestnancov,
      • spravovať majetok organizácie.

      Požiadavky na uchádzača a iné kritéria
      • pružnosť, aktivita, komunikatívnosť a samostatnosť,
      • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
      • znalosť účtovných a súvisiacich predpisov rozpočtovej organizácie,
      • znalosť predpisov v oblasti personalistiky.


      Kvalifikačné predpoklady
      • SŠ, resp. VŠ vzdelanie ekonomického zamerania.

      Zoznam požadovaných dokladov
      • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
      • profesijný životopis a motivačný list,
      • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
      • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

      Termíny a pokyny:
      • Termín na doručenie žiadostí: do 14:00 16. 12. 2019,
      o poštou - Stredná športová škola, Kukučínova ulica 4239/1, 058 39 Poprad,
      o osobne - Gymnázium Kukučínova ulica 4239/1, 058 39 Poprad
      o mailom - riaditel@stary-gympel.sk.
      • Vybraní záujemcovia budú pozvaní na osobný pohovor v období 18.12. – 23. 12. 2019.
      • Pracovný pomer začne 3.1. 2020, bude na polovičný úväzok s perspektívou rozšírenia od 1.9.2020.
      • Škola zabezpečí zaškolenie na pozíciu.
    • učiteľ strednej školy - predmet španielsky jazyk

     • Úväzok:
      skrátený úväzok v rozsahu šiestich hodín
      Dátum nástupu:
      1. 9. 2019
     • Požiadavky:
      Kvalifikačné predpoklady:
      podľa zákona č. 138/2019 Z.z., § 9,10,11,12,13,15,16,17 s aprobáciou umožňujúcou vyučovanie uvedeného predmetu.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesionálny životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

      Termín podávania žiadostí:
      žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy písomne alebo emailom do 15. 8. 2019.

      Adresa školy:
      Gymnázium Kukučínova 4239/1,
      058 01 Poprad

      Kontakt:
      • tel.: +421 426 44 27
      • email: skola@stary-gympel.sk

      Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2017 – 2019, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
    • učiteľ strednej školy - predmet telesná a športová výchova

     • Úväzok:
      plný
      Dátum nástupu:
      1. 9. 2019
     • Požiadavky:

      Kvalifikačné predpoklady:
      podľa zákona č. 138/2019 Z.z., § 9,10,11,12,13,15,16,17 s aprobáciou umožňujúcou vyučovanie uvedeného predmetu.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesionálny životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

      Termín podávania žiadostí:
      žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy písomne alebo emailom do 10. 8. 2019.

      Adresa školy:
      Gymnázium Kukučínova 4239/1,
      058 01 Poprad

      Kontakt:
      • tel.: +421 426 44 27
      • email: skola@stary-gympel.sk

      Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2017 – 2019, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
    • učiteľ strednej školy - predmet umenie a kultúra

     • Úväzok:
      skrátený úväzok v rozsahu štyroch hodín
      Dátum nástupu:
      1. 9. 2019
     • Požiadavky:
      Kvalifikačné predpoklady:
      podľa zákona č. 138/2019 Z.z., § 9,10,11,12,13,15,16,17 s aprobáciou umožňujúcou vyučovanie uvedeného predmetu.

      Zoznam požadovaných dokladov:
      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesionálny životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

      Termín podávania žiadostí:
      žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy písomne alebo emailom do 10. 8. 2019.

      Adresa školy:
      Gymnázium Kukučínova 4239/1,
      058 01 Poprad

      Kontakt:
      • tel.: +421 426 44 27
      • email: skola@stary-gympel.sk

      Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2017 – 2019, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
    • upratovačka

     • Úväzok:
      Dátum nástupu:
      1. 9. 2019
     • Požiadavky:
      zverejnené na istp.sk
   • Kontakty

    • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
    • skola@stary-gympel.sk
    • taylorova@stary-gympel.sk
    • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
    • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
    • IČO: 00161098
    • DIČ: 2020656935
  • Fotogaléria

   • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
   • Kvapka krvi 2020
   • Diplomy
   • Voľby
   • Londýn 2020
   • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
   • Dodatočný vianočný darček
   • Christmas gift of love
   • I.C v Bratislave
   • Šaliansky Maťko
   • DOD 2019
   • ZUČ 2019