• Poslanie a vízia školy

    • Vízia školy

     Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad je moderná, otvorená a demokratická škola, disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy žiakov.  

     Poslanie školy

     Vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj nadania a talentu žiakov, pre formovanie ich občianskych, mravných a hodnotových postojov v súlade s európskou a národnou tradíciou. 

     Modernými vyučovacími technológiami umožniť efektívne získavanie vedomostí, návykov a zručností garantujúcich bezproblémové zvládnutie vysokoškolského štúdia doma, či v zahraničí a zároveň vytvárajúcich pevný základ pre celoživotné vzdelávanie a sebazdokonaľovanie. 

     Umožnenie a podnecovanie maximálneho množstva kontaktov s politickým, spoločenským, kultúrnym a športovým dianím, podnecujúcich racionalitu, kompetentnosť, kritickosť a angažovanosť v sociálnych vzťahoch.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • plsik@stary-gympel.sk
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 05839 Poprad Slovakia
   • 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje