• Pokyny pre stravníkov

   1. Žiaci prihlásení na stravu obnovia k 15. 8. platbu na ďalší školský rok. Žiak, ktorý sa prihlasuje na stravu  v priebehu školského roka, prihlási sa na stravu v kancelárii u vedúcej školskej jedálne, kde mu bude pridelený variabilný symbol, ktorý bude používať pri úhrade stravného.
   2. Noví stravníci - žiaci 1. ročníka, prímy a prestupujúci žiaci vyplnia a odošlú elektronickú prihlášku najneskôr do 30. 8. 2022. V deň slávnostného otvorenia šk. roka 5. 9. 2022 žiaci, ktorí odoslali elektronickú prihlášku na stravovanie, dostanú od triedneho učiteľa  čip na odber stravy (cena čipu je 5€, prosíme uhradiť pri prvej platbe v septembri, čip sa využíva počas celého štúdia, po jeho vrátení refundujeme 3€), variabilný symbol, ktorý rodič/zákonný zástupca použije pri uhrádzaní stravy bankovým prevodom a prihlasovacie údaje do aplikácie Strava.cz   
   3. Spôsob úhrady:
    • bankovým prevodom na číslo účtu
     SK70 0900 0000 0051 4662 3385 (+ variabilný symbol; do poznámky uveďte meno stravníka)
   4. Mesačný poplatok stravného hradený zákonným zástupcom žiaka = 42,00 Eur (platí od 1. 1. 2023).
    Potravinový náklad na jeden obed =
    2,10 Eur.
   5. Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred k 15. dňu v mesiaci. Pri trvalých príkazoch je potrebné zadať prvú platbu už 15. 8. a poslednú 15. 5. Žiaci prvého ročníka a prímy zaplatia v septembri 2x platbu.
   6. Stravník je prihlásený na obed každý nový mesiac automaticky. Odhlásiť, respektíve spätne prihlásiť na stravu je možné v aplikácii Strava.cz (stiahnuť si ju môžete zdarma z Obchod Play, prihlasovacie údaje získajú noví stravníci od vedúcej ŠJ). V prípade choroby je možnosť odhlásiť sa aj telefonicky do 8.00 hodiny príslušného dňa na telefónnom čísle 0917 641 838
   7. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Počas každej neprítomnosti v škole akou sú napr. školské akcie a výlety, si stravník odhlásenie zo stravy zabezpečuje sám alebo ho odhlási jeho zákonný zástupca. Ak sa v školskej jedálni nevarí z objektívnych dôvodov, stravníci sú odhlásení automaticky vedúcou ŠJ.
   8. Preplatky vzniknuté na účtoch stravníkov sa vrátia až po 30. 6. príslušného školského roka /alebo na požiadanie/ na účty, z ktorých bolo hradené stravné počas roka.
   9. Počas školských prázdnin je potrebné trvalé príkazy v bankách pozastaviť a obnoviť k 15. na ďalší školský rok.

    

   Kontakt:
   Vedúca ŠJ: Silvia Poláková
   Tel. č.: 0917 641 838

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje