• Pokyny pre stravníkov

   1. Študent sa prihlási na stravu v kancelárii u vedúcej školskej jedálne, kde mu bude pridelený variabilný symbol, ktorý bude používať pri úhrade stravného. Žiaci 1. ročníka a prímy tak urobia v prvý deň nástupu do školy.
   2. Spôsob úhrady:
    • bankovým prevodom na číslo účtu
     SK70 0900 0000 0051 4662 3385    
    • poštovou poukážkou na adresu
     ŠJ pri Gymnáziu
     Kukučínova 4239/1
     058 39 Poprad
   3. Mesačný poplatok stravného hradený zákonným zástupcom žiaka = 30,00 Eur (platí od 1. 9. 2020).
    Potravinový náklad na jeden obed =
    1,50 eur.
   4. Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred k 15. dňu v mesiaci. Pri trvalých príkazoch prvá platba už 15.8. a posledná 15.5. Žiaci prvých ročníkov zaplatia v septembri 2x platbu.
   5. Stravník je prihlásený na obed každý nový mesiac automaticky. Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné v aplikácii Strava.cz. V prípade choroby je možnosť odhlásiť sa telefonicky do 8.00 hodiny príslušného dňa na telefónnom čísle 0917 641 838
   6. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.Každú neprítomnosť v škole, ako sú školské akcie a výlety si stravník odhlásenie zo stravy zabezpečí sám alebo jeho zákonný zástupca. Ak sa v školskej jedálni nevarí z objektívnych dôvodov, stravníci sú odhlásení vedúcou ŠJ.
   7. Preplatky vzniknuté na účtoch stravníkov sa vrátia až po 30. 6. príslušného školského roka /alebo na požiadanie/ na účty, ktoré je potrebné nahlásiť v kancelárii vedúcej ŠJ.
   8. Počas školských prázdnin je potrebné trvalé príkazy v bankách pozastaviť a obnoviť k 15. na ďalší školský rok.

    

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje