• Follow us on Facebook                                    PROJEKT ERASMUS+ KA2 Strategické partnerstvá      

      

      

     LEARNING AND TEACHING WITHOUT LIMITS
     "Učenie sa a učenie bez hraníc"


     Hlavnou myšlienkou projektu je podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a výmeny osvedčených, tradičných a inovatívnych postupov s využitím IKT technológií v procese vzdelávania.

     V projekte budeme nadväzovať nové pracovné kontakty medzi pedagógmi a žiakmi, ktoré budú slúžiť na skvalitnenie školského vzdelávania. V rámci realizácie projektu si učitelia budú vzájomne vymieňať svoje skúsenosti, ktoré získali počas praxe so žiakmi, ako aj nadobúdať a osvojovať si nové metódy a formy práce vo vyučovacom procese.

     Téma projektu je "Učenie sa a učenie bez hraníc".

     V našom projekte by sme chceli poukázať na tradičné metódy, ktoré sú vo vzdelávacom procese dlhodobo osvedčené a učitelia ich využívajú pri svojej práci. Zavedením inovatívnych metód chceme žiakov aktivizovať a interaktívne zapájať do vzdelávacieho procesu. Počas realizácie projektu budeme klásť dôraz na tvorivosť, individuálne predpoklady, komunikačné a prezentačné zručnosti a schopnosť pracovať v tíme. Budeme podporovať myšlienku otvoreného vzdelávania. V procese tvorby všetkých výstupov projektu budú žiaci aj učitelia intenzívne spolupracovať a vzájomne sa motivovať. Chceme viac motivovať žiakov a zapájať ich do vzdelávacieho procesu a poukázať mu vzdelávanie z pohľadu učiteľa a jeho práce. Žiaci budú mať možnosť nahliadnuť do práce učiteľa a aktívne sa jej zúčastniť. V rámci tejto spolupráce si učitelia a žiaci zlepšia svoje kompetencie, čo je jednou zo zvolených priorít, posilnenie profilu učiteľského povolania.

     V projekte sú zapojené štyri partnerské školy:

     Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, Slovensko,
     Kaunas A. Pushkin Gimnazium, Litva,
     Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, Česká republika,
     Gladsaxe Gymnasium, Dánsko.

      Žiaci zapojení do projektu budú vo veku 15-18 rokov.

     Počas realizácie projektu budeme uskutočňovať rôzne aktivity. Budú zamerané na vzájomné vzdelávanie učiteľov a žiakov a výmenu skúseností. Každá partnerská krajina si vyberie tradičné a inovatívne metódy, ktoré pripraví a implementuje do vyučovacích hodín minimálne 4 vyučovacích predmetov. Vyučovanie bude realizované počas mobilít a každý partner ich overí v období medzi mobilitami. Zrealizujeme workshopy, na ktorých žiaci aj učitelia budú pracovať v zmiešaných tímoch na kompletizácii čiastkových výstupov.

     V každej partnerskej škole budú uskutočnené kultúrne večery zamerané na predstavenie krajiny, kultúry a tradícií. Návštevou zaujímavých historických, kultúrnych a prírodných miest v partnerských krajinách žiaci získajú a digitálne spracujú informácie formou fotografií, videí a výstupov z aplikácií. Metodika použitá v projekte bude zahŕňať plánovanie aktivít, ich realizáciu a výstupy z projektu.

     Výstupy projektu budú:

     • didaktická výuková pomôcka pre učiteľov (metodika) a pracovné listy(pre učiteľov a žiakov) v elektronickej aj printovej podobe,
     • mapa navštívených miest v Google Earth,
     • web stránka o projekte na platforme e-Twinning,
     • logo projektu, aplikácia,
     • krátke videofilmy s ukážkami vyučovacích hodín a s ukážkami práce s IKT,
     • fotoalbum s fotografiami z jednotlivých fáz projektu,
     • konferencia, videofilm o projekte,
     • vyhodnotenie dotazníkov vypracovaných účastníkmi projektu.


     Po ukončení projektu bude pokračovať komunikácia učiteľov a žiakov na platforme eTwinning. Učitelia budú naďalej využívať získané kompetencie vo vyučovacom procese. Vytvorená metodika prispeje k zatraktívneniu vyučovania, a k zjednodušeniu práce učiteľa. Využívaním otvorených vzdelávacích materiálov sa zlepšia digitálne zručnosti učiteľov aj žiakov, motivácia a sebavedomie učiteľov a žiakov v učení a v učení sa. Taktiež predpokladáme, že účastníci projektu si zlepšenia komunikáciu v anglickom jazyku.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje