• O projekte /About project

    • KA1 2020  VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ II


      

      

      

      

     Projekt Vzdelávanie pre budúcnosť II pokračuje v napĺňaní nášho Európskeho plánu rozvoja školy, ktorý bol vypracovaný na obdobie rokov 2019 – 2023. Nadväzujeme na projekt KA1 Vzdelávanie pre budúcnosť (číslo zmluvy 2019-1-SK01-KA101-060409, trvanie 06/2019 – 11/2020) a naďalej sa zameriame na potreby učiteľov, ktoré sú súčasťou strategických cieľov a konkretizované v strategických úlohách zadefinovaných pre tri piliere Európskeho plánu rozvoja školy: EXCELENTNOSŤ – KVALITA – INOVÁCIE.

     Kľúčovými oblasťami zlepšenia, na ktoré sme sa zamerali v tomto projekte, sú zlepšenie kvality (vrátane rozvoja) školy, prvky efektívneho učenia, výučba a učenie sa cudzích jazykov a digitálne kompetencie učiteľov. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť učiteľom príležitosti v ich osobnom profesijnom rozvoji v rámci celoživotného vzdelávania, aby sa mohli zdokonaľovať v inovatívnych metódach, digitálnych technológiách, zvyšovať svoju odbornosť v predmetoch, ktoré vyučujú, uplatňovať medzipredmetové vzťahy a zároveň si pritom zlepšiť aj jazykové a interkultúrne kompetencie.

     V projekte stanovujeme tieto čiastkové ciele:

     1. získať skúsenosti zo zahraničnej partnerskej školy a zvýšiť kompetencie pre zvyšovanie kvality školy z hľadiska internacionalizácie a pre implementáciu projektov európskej mobility;
     2. zlepšiť jazykové kompetencie členov manažmentu školy, ktoré sú pre nich kľúčové z hľadiska internacionalizácie školy a pre zvyšovanie kvality a rozvoja školy;
     3. zdokonaliť jazykovú vybavenosť učiteľov v anglickom jazyku s perspektívou využívania nových inovatívnych metód (CLIL, Project Based Learning) vo vyučovaní prírodovedných predmetov a environmentálnej výchovy;
     4. podporiť/zvýšiť záujem žiakov o výučbu druhého cudzieho jazyka (španielsky a nemecký jazyk) a inovovať výučbu anglického jazyka zvýšením kompetencií učiteľov;
     5. zdokonaliť kompetencie učiteľov vo využívaní digitálnych technológií vo výučbe a v manažmente triedy.
       

     Uvedené ciele chceme dosiahnuť absolvovaním jedného job shadowing-u a 9 štruktúrovaných kurzov v priebehu 18 mesiacov (2020 – 2021). Výber školy pre job shadowing vychádza z potrieb školy a predchádzajúcich pozitívnych skúseností zo spolupráce s vybranou partnerskou školou; výber štruktúrovaných kurzov a ich obsah vychádzajú z potrieb školy a Európskeho plánu rozvoja školy na obdobie 2019 – 2023.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje