• Projekt ESF

    •    

     Názov projektu

     MODERNÉ A EFEKTÍVNE GPUK

     Kód ITMS

     312011U126

     Miesto realizácie

     Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

     Operačný program

     Ľudské zdroje

     Spolufinancovaný z

     Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky,
     zriaďovateľ školy (5%)

     Prioritná os

     1. Vzdelávanie

     Konkrétny cieľ

     1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

     Hlavné aktivity projektu:

     1. EXTRA HODINY A MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ ZAMERANÁ NA ZVÝŠENIE ČITATEĽSKÝCH, PRÍRODOVEDNÝCH, MATEMATICKÝCH A FINANČNÝCH ZRUČNOSTÍ A GRAMOTNOSTÍ
      Aktivita je zameraná na žiakov gymnázia. V projekte sme vytvorili 12 záujmových útvarov zameraných na rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti. Počas realizácie projektu doplníme súčasný školský vzdelávací program o nasledujúce extra hodiny: BIOLÓGIA - 3. ročník (4G) a 7. ročník (8G) CHÉMIA - 3. ročník (4G) a 7. ročník (8G) FYZIKA - 3. ročník (4G) a 7. ročník (8G) SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 1. ročník (4G) a 5. ročník (8G) MATEMATIKA - 2. ročník (4G) a 6. ročník (8G) FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ - 4. ročník (4G) a 8. ročník (8G) FENOMÉNY SVETA – 3. ročník (8G) a 4. ročník (8G) BIOLÓGIA - 3. ročník (4G) a 7. ročník (8G).
       
     2. PEDAGOGICKÉ KLUBY A VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
      Cieľovou skupinou tejto aktivity sú pedagogickí zamestnanci gymnázia. V projekte realizujeme 5 pedagogických klubov učiteľov: Klub živej prírody a zdravia, Klub fyziky pre prax, Klub chémie pre život, Klub matematiky pre prax, Literárny klub. V projekte realizujeme vzdelávanie pedagogických zamestnancov na zvýšenie čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a gramotností.
       
     3. RIADENIE PROJEKTU
      V rámci tejto povinnej aktivity prebieha komplexné riadenie projektu. Riadenie prebieha v súlade s platnými predpismi SR a EÚ, Príručkou pre prijímateľa, Príručkou pre realizáciu verejného obstarávania, Zmluvou o poskytnutí NFP a ďalšími záväznými dokumentmi viažucimi sa na projekt.
       

     „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

     www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje