• Aktuálne v prijímacom konaní

    • 1. 6. 2023

     Výsledky odvolacieho konania

     Keďže prijímacie konanie je ukončené, rozhodovanie o podaných odvolaniach bolo presunuté nášmu zriaďovateľovi, ktorý bude jednotlivých uchádzačov informovať o výsledku odovolacieho konania.

      

     19. 5. 2023

     Výsledky prijímacieho konania

     Zverejnili sme poradie uchádzačov o štúdium v našej škole podľa výsledkov prijímacieho konania. 

     V prípade, že ste splnili kritéria prijímacieho konania a dostali ste rozhodnutie o neprijatí, môžete sa voči nemu odvolať (formulár na podanie odvolania).

      

     10. 5. 2023

     Odoslanie oznámení

     Oznámenia o výsledku prijímacieho konania boli odoslané iba tým, ktorí splnili podmienky a kritériá prijímacieho konania a sú prijatí a zároveň tým, ktorí nesplnili podmienky a kritériá prijímacieho konania a sú neprijatí.

     Podľa §68 školského zákona zákoný zástupca prijatého uchádzača písomne potvrdí strednej škole nastúpenie alebo nenastúpenie na štúdium prostredníctvom doručenia vyplneného tlačiva Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium.

      

     25. 4. 2023

     Informácia o pridelení bodov v prijímacom konaní

     Všetkým uchádzačom bola prostredníctvom EduPage zaslaná správa s informáciou o aktuálne pridelených bodoch v prijímacom konaní na základe Podmienok a kritérií prijímacieho konania.

     Prosíme o ich kontrolu.

     Body za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a matematiky budú všetkým uchádzačom pridelené až po skončení 2. termínu (okrem tých, ktorí v Testovaní 9 dosiahli aspoň 90% z každého z predmetov).

      

     24. 4. 2023

     Zohľadnenie študijných výsledkov (prospech v ZŠ) v prijímacom konaní

     8-ročné štúdium

     Z dôvodu výskytu slovného hodnotenia prospechu v 1. a 2. polroku 4. ročníka ZŠ u niektorých uchádzačov, bolo v zmysle schválených kritérií prijímacieho konania z hodnotenia dané odobie vylúčené. Body budú pridelené za prospech v 1. polroku 5. ročníka.

      

     Kritériá pre 8-ročné štúdium:

     2. Zohľadnenie študijných výsledkov (prospechu v ZŠ)

     "V prípade, že sa v klasifikácii podľa kritérií vyskytne v niektorom z hodnotených období u niektorého z uchádzačov slovné hodnotenie prospechu, budeme nútení toto obdobie z hodnotenia vylúčiť z dôvodu nemožnosti objektívnej kvantifikácie u všetkých uchádzačov."

      

     21. 4. 2023

     Výsledky Testovania 9 

     Vážení uchádzači o štúdium do 4-ročného gymnázia, ktorí ste v externom testovaní (Testovanie 9 2023) dosiahli úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete (slovenský jazyk a literatúra, matematika), nebudete konať písomnú prijímaciu skúšku a bude vám pridelený maximálny počet bodov z testu zo SJL a MAT (50 bodov).

     Všetci uchádzači, ktorí splnili túto podmienku, boli informovaní prostredníctvom EduPage a prijímacích skúšok sa nezúčastnia.

      

     14. 4. 2023

     Pozvánky na prijímacie skúšky 

     Uchádzačom, ktorí podali prihlášku na štúdium, bola klasickou poštou odoslaná pozvánka na prijímacie skúšky.

      

     21. - 28. 3. 2023

     Spracovanie a kontrola prihlášok na štúdium podľa platných podmienok a kritérií prijatia 

     V prípade zistenia nedostatkov Vás budeme telefonicky kontaktovať.


  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje