• Rozlúčka s absolventmi starého gympla

    • 29. 5. 2020
    • V stredu 27. mája 2020 si 113 absolventov gymnázia prevzalo z rúk pána riaditeľa Vladimíra Lajčáka maturitné vysvedčenia. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu i v živote. Budete nám chýbať ...

    • Popradský „starogymplák“ Štefan Slavkovský zbiera úspechy

    • 25. 5. 2020
    • Keď v septembri 2013 nastúpil vtedy 11-ročný Štefan Slavkovský do prímy osemročného štúdia v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, bol iba jedným z tridsiatich „drobcov“, ktorí s veľkými očami a ešte väčším strachom otvárali dvere „veľkej“ školy. Veľmi skoro sa však ukázalo, že do priemeru nepatrí. V matematike, fyzike, chémii, biológii a aj ďalších prírodovedných predmetoch mal pred svojimi spolužiakmi neustále náskok.

     Prvýkrát zažiaril už po troch rokoch štúdia, keď bol v tercii. Na celoštátnom kole medzinárodnej vedomostnej súťaže International Junior Science Olympiad (IJSO) v riešení úloh z fyziky, chémie a biológie skončil druhý a vybojoval si tým právo reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále. Ešte ani nie pätnásťročný ako najmladší člen slovenského trojčlenného tímu letel na indonézsky ostrov Bali a z exotickej krajiny sa vrátil domov s bronzovou medailou!

     Vtedy už bolo viac ako jasné, že na popradskom „starom gympli“ vyrastá obrovský talent. Predmetové olympiády v matematike, fyzike, neskôr aj programovaní zvládal hravo. Už ako 15-ročný žiak kvinty držal krok a hral vyrovnané matematické partie s maturantmi na krajskej úrovni.

     Aktuálny školský rok je už jeho predposledným stredoškolským. O rok ho čaká povestná „skúška dospelosti“. Strach z nej však určite nemusí mať. Veď v jeho obľúbených prírodovedných a technických predmetoch patrí medzi najlepších na Slovensku.

     Potvrdil to aj v tohtoročnej matematickej olympiáde. Zo štyroch desiatok stredoškolákov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v elitnej

     A-kategórii (žiaci posledných dvoch ročníkov strednej školy) skončil v krajskom finále druhý. V štvor-kolovej súťaži stratil jediný bodík a spolu s víťazom mali pred zvyškom „peletónu“ priepastný náskok. Obaja postúpili do celoslovenského finále. Potvrdením mimoriadne vysokej matematickej kvality žiakov Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade sú jeho štyria študenti medzi elitnou osmičkou PSK!

     Rovnako strieborný skončil Štefan Slavkovský aj na krajskom kole olympiády najvyššej A-kategórie v informatike. Iba traja stredoškoláci z celého PSK splnili mimoriadne prísne podmienky pre postup do celoštátneho kola. Dvaja z nich sú práve zo „starého gympla“. Vo finále bude s ním aj tretiak štvorročného štúdia Pavol Šimkovič.

     Hetrik výnimočných úspechov zaznamenal Štefan v súťaži v programovaní v jazyku Python. Jediný spomedzi stredoškolákov z celého Slovenska bezchybne zvládol všetky úlohy a so stopercentnou úspešnosťou jasne zvíťazil. Pre projekt Erasmus+ vymyslel a vytvoril aplikáciu LTL Slovakia (Learning and teaching without limits Slovakia), ktorá bude verejne dostupná na internete. V septembri tak bude mať možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii PyCon SK 2020, ktorej dejiskom bude Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V sedmičke najúspešnejších „pythonovských“ programátorov, ktorí sa na konferencii zúčastnia, bude aj ďalší „starogymplák“ – už spomínaný Pavol Šimkovič, ktorý skončil s 97-percentnou úspešnosťou v rámci celého Slovenska štvrtý. Ďalší dôkaz, že aj práca s talentovanými žiakmi posúva Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade medzi absolútnu slovenskú gymnaziálnu elitu. Potvrdením sú aj ďalší jeho študenti, ktorí sa prvenstvami či medailovým umiestnením v krajských kolách rôznych predmetových olympiád kvalifikovali do bojov o honor najlepšieho slovenského stredoškoláka. „Starogympláci“ v tomto školskom roku nebudú chýbať v republikových finále v chémii a španielčine. A trúfajú si aj vo fyzike, biológii, geografii… Krajské kolá však zatiaľ zrušila hrozba šírenia koronavírusu.

     Ľudová múdrosť hovorí, že kto vie, ten vie. Výpočet úspechov Štefana Slavkovského potvrdzuje, že on naozaj vie. Jednoznačne k tomu prispievajú aj kvalitní a ochotní učitelia, ktorí ho vedú a systematicky pripravujú na jeho ďalšiu kariéru. Iste nikto nepochybuje, že môže byť mimoriadne úspešná.

     Zdroj: Podtatranský kuriér

      

    • Výsledky prijímacieho konania - 4-ročné gymnázium

    • 21. 5. 2020
    • Zverejnili sme poradie záujemcov o štúdium podľa výsledkov prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - stiahnuť.

     Keďže mimoriadna situácia znemožnila štandardný priebeh prijímacieho konania, dovolíme si Vám dať niekoľko odporúčaní, ktoré pomôžu Vám aj nám pri administrácii konania:

     1. V prípade, že ste medzi prijatými na Gymnáziu Kukučínova i na Gymnáziu Dominika Tatarku, rozhodnite sa čo najskôr. Veľmi tým pomôžete ďalším záujemcom, tiež výborným žiakom,  ktorí sa môžu zapísať na Vami uvoľnené miesto na druhej škole. Svoju voľbu potvrďte doručením podpísaného záväzného potvrdenia o nastúpení do vybranej školy fyzicky alebo pošlite emailom jeho sken na adresu prijimacky@stary-gympel.sk.

     2. Ak budete prijatí na obe školy, na ktoré ste sa prihlásili (jedno z menovaných gymnázií + iná škola), dajte čo najskôr správu, na ktorú školu chcete nastúpiť. Svoju voľbu potvrďte doručením záväzného potvrdenia o nastúpení do vybranej školy a doručením  potvrdenia o nenastúpení druhej škole. Vaša pružnosť a serióznosť pomôže školám i ďalším adeptom na prijatie.

     3. Ak ste sa na našej škole umiestnili pod miestami zaručujúcimi prijatie, nestratili ste ešte šancu do školy sa dostať. Určite sa uvoľní niekoľko miest tým, že niektorí z Vás budú prijatí na obe menované školy v bode 1, a budú si môcť vybrať, čím uvoľnia jedno miesto niekomu inému. Informujte sa preto od 22.5. v čase 8:00 – 14:00 h na telefónnych číslach 052 426 44 27, 052 426 44 23, 052 426 44 24 o tom, aký je stav, a či ste sa nedostali medzi prijatých.

     4. Aj po obdržaní rozhodnutia o neprijatí nemusí byť všetko stratené, máte právo odvolať sa voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí, čo Vám opäť dáva šancu zaujať niektoré z prípadne uvoľnených miest. Ak máte ozajstný záujem o štúdium v našej škole, urobte to obratom. Akceptovať budeme i emailom zaslané zoskenované a podpísané odvolania. 

    • Vďaka eurofondom (sa) učia „starogympláci“ viac a kvalitnejšie

    • 21. 5. 2020
    • Zvýšenie čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a gramotností bolo základnou motiváciou vedenia Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, keď sa rozhodli uchádzať o podporu z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na spustenie programu Moderné a efektívne GPUK. So svojím projektom využitia finančnej podpory uspeli a už od začiatku tohto školského roka ho realizujú v niekoľkých rovinách. Žiaci štvorročného aj osemročného štúdia majú vďaka nemu možnosť absolvovať „extra hodiny“ povinných vyučovacích predmetov a aj mimoškolskú záujmovú činnosť a dostávať tak nové informácie v širokom spektre oblastí.    

     Terciáni a kvartáni osemročného štúdia získavajú nové vedomosti v predmete nazvanom Fenomény sveta, prváci štvorročného a kvintáni osemročného štúdia majú pridanú hodinu slovenského jazyka a literatúry, druháci štvorročného a sextáni osemročného štúdia hodinu matematiky, tretiaci štvorročného a septimáni osemročného štúdia sa viac vzdelávajú v biológii, chémii a fyzike, študenti maturitného ročníka zase dostávali základy tak mimoriadne aktuálnej finančnej gramotnosti. Mimoškolská činnosť je určená pre žiakov, ktorí chcú pracovať v niektorom z dvanástich záujmových útvarov zameraných na rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.

          Prioritným cieľom celého projektu je zvýšiť inkluzívnosť vzdelávania, zlepšiť výsledky a schopnosti absolventov gymnázia. Je to samozrejme práca navyše aj pre učiteľov, ale jej výsledky by sa mali prejaviť na kvalitnejšej príprave študentov na maturitnú skúšku, štúdium na vysokej škole, ale aj budúci život.

          Inkluzívne vyučovanie je novátorský prístup v oblasti vzdelávania. Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) ho definuje ako proces vytvárania podmienok uspokojujúcich vzdelávacie potreby každého jedinca. Škola pritom má rešpektovať individuálne osobitosti každého žiaka. Výsledkom takéhoto vzdelávania by malo byť plnohodnotné začlenenie absolventa do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Už vyššie uvedený zoznam predmetov, v ktorých sa v „starom gympli“ tento projekt realizuje, potvrdzuje, že jeho cieľ bude naplnený. Program je rozložený na tri roky, potrvá teda až do konca školského roka 2021/22.

          Súčasťou projektu je však nielen vzdelávanie študentov, ale aj učiteľov. To sa realizuje formou pedagogických klubov a interných a externých vzdelávaní. Starogymplácki učitelia pracujú priebežne od začiatku školského roka v piatich zoskupeniach podľa predmetov, ktoré vyučujú. V dvojtýždňovej periodicite sa stretávajú v kluboch živej prírody a zdravia, fyziky pre prax, matematiky pre prax, chémie pre život a literárnom klube. Viacerí učitelia už absolvovali vzdelávania týkajúce sa úpravy dokumentov, autorského zákona, tvorby úloh zameraných na rozvíjanie matematickej gramotnosti či inovatívnych prístupov vo vyučovaní.

          Realizáciu projektu Moderné a efektívne GPUK dočasne prerušila celosvetová pandémia koronavírusu. Už jeho sedemmesačná realizácia však stihla ukázať, že je to veľmi správna a efektívna cesta. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ak sa teda niekto pochybovačne pýta, načo sú nám eurofondy, jednou z presvedčivých odpovedí je aj dianie v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade – na to, aby sme mali absolventov stredných škôl dokonalejšie pripravených pre ďalšie vzdelávanie i pre život. 

    • Prijímacie konanie - riaditeľ školy informuje - 20. 5. 2020

    • 20. 5. 2020
    • Milí študenti, vážení rodičia.

     Dnes skompletizujeme prihlášky všetkých záujemcov a zoradíme ich do rebríčka podľa počtu získaných bodov v rámci kritérií prijímacieho konania na štvorročné štúdium v Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad. Rebríček bude zverejnený najneskôr 21. 5. 2020, a preto aby ste vedeli, ako ste sa v rebríčku umiestnili, prideľujem Vám váš osobný kód:

     XXXXXXX*

     Hodnoty priradené k tomuto kódu sú výsledkom, ktorý ste dosiahli v prijímacom konaní pre štúdium v GPUK.

     Keďže mimoriadna situácia znemožnila štandardný priebeh prijímacieho konania, dovolíme si Vám dať niekoľko odporúčaní, ktoré pomôžu Vám aj nám pri administrácii konania:

     1. V prípade, že ste medzi prijatými na Gymnáziu Kukučínova i na Gymnáziu Dominika Tatarku, bude Vás v mene oboch riaditeľov kontaktovať poverená osoba. Ak ste rozhodnutí kam chcete nastúpiť, povedzte jej svoju preferenciu hneď, prípadne v čo najkratšom čase.  Ak nie, rozhodnite sa čo najskôr. Veľmi tým pomôžete ďalším záujemcom, tiež výborným žiakom,  ktorí sa môžu zapísať na Vami uvoľnené miesto na druhej škole. Svoju voľbu potvrďte doručením podpísaného záväzného potvrdenia o nastúpení do vybranej školy fyzicky alebo pošlite emailom jeho sken na adresu prijimacky@stary-gympel.sk.
     2. Ak budete prijatí na obe školy, na ktoré ste sa prihlásili (jedno z menovaných gymnázií + iná škola), dajte čo najskôr správu, na ktorú školu chcete nastúpiť. Svoju voľbu potvrďte doručením záväzného potvrdenia o nastúpení do vybranej školy a doručením  potvrdenia o nenastúpení druhej škole. Vaša pružnosť a serióznosť pomôže školám i ďalším adeptom na prijatie.
     3. Ak ste sa na našej škole umiestnili pod miestami zaručujúcimi prijatie, nestratili ste ešte šancu do školy sa dostať. Určite sa uvoľní niekoľko miest tým, že niektorí z Vás budú prijatí na obe menované školy v bode 1, a budú si môcť vybrať, čím uvoľnia jedno miesto niekomu inému. Informujte sa preto od 22.5. v čase 8:00 – 14:00 h na telefónnych číslach 052 426 44 27, 052 426 44 23, 052 426 44 24 o tom, aký je stav, a či ste sa nedostali medzi prijatých.
     4. Aj po obdržaní rozhodnutia o neprijatí nemusí byť všetko stratené, máte právo odvolať sa voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí, čo Vám opäť dáva šancu zaujať niektoré z prípadne uvoľnených miest. Ak máte ozajstný záujem o štúdium v našej škole, urobte to obratom. Akceptovať budeme i emailom zaslané zoskenované a podpísané odvolania.
     5. Je prirodzené, že najviac práce s administráciou majú školy, o ktoré je najväčší záujem. Ostatné školy môžu svoje rebríčky zverejniť už skôr, nemáte však dôvod ponáhľať sa.  Zápisné lístky môžete Vy alebo Vaši rodičia odovzdávať až do 4 .6., takže pokojne vyčkajte na vyhlásenie výsledkov prijímacieho konania do najžiadanejších škôl, a potom reagujte podľa odporúčaní v bodoch 1. – 4.

     V Poprade 20. 5. 2020     

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.                                                                                                                          riaditeľ školy

     *Kód Vám bude doručený dnes na kontaktné údaje uvedené v prihláške.

    • Dôležité upozornenie pre rodičov

    • 14. 5. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Dostávame informácie o tom, že niektoré školy začali nezákonne s prijímacími pohovormi a zároveň sa nás pýtate, na akom mieste v poradí prijímaných sú Vaše deti na našej škole. Oznamujeme Vám, že žiadna seriózna škola takéto aktivity nerobí a žiadna Vám nemôže poskytnúť takú informáciu, pretože posledný termín na doručenie prihlášok do stredných škôl je 19. 5. 2020. 

     Poradie žiakov v prijímacom konaní je možné určiť najskôr 20. 5. 2020. Ak niektorá škola koná už pred týmto termínom, znamená to, že podvádza a nejde jej o seriózny výber žiakov podľa ministerstvom určených podmienok, ale o nekorektnú aktivitu, ktorej jediným cieľom je dezinformovať žiakov a rodičov. Nepodľahnite preto nekalým praktikám a vyčkajte na výsledky konania zo škôl, ktorých záujmom je naučiť a vychovať, nie zarobiť za každú cenu. Ďakujeme za pochopenie. 

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom