• Štatút študentského parlamentu


    • Preambula

     V zmysle transformácie žiackej školskej rady na študentský parlament a implementáciou ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút študentského parlamentu.

      

     Článok I.
     Základné ustanovenie

     1. Študentský parlament sa zakladá pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad.
     2. Sídlo Študentského parlamentu pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad (ďalej len študentský parlament) je totožné so sídlom školy.

      

     Článok II.
     Pôsobnosť a poslanie študentského parlamentu

     1. Študentský parlament reprezentuje žiakov gymnázia a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
     2. Študentský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje  k otázkam výchovy a vzdelávania a mimoškolskej činnosti.

      

     Článok III.
     Činnosť študentského parlamentu

     1. Študentský parlament má právo vyjadrovať sa  k práci školy, k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podávať        návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
     2. Študentský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
     3. Študentský parlament  prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
     4. Študentský parlament  iniciuje školskú záujmovú činnosť.
     5. Študentský parlament  sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.     Článok IV.
     Zloženie študentského parlamentu, študentskej rady a spôsob ich voľby

     1. Študentský parlament sa skladá z volených členov, ktorými sú volení zástupcovia jednotlivých tried školy v danom školskom roku. V každej triede sa do študentského parlamentu zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.
     1. Členmi študentského parlamentu sú zastupovaní všetci žiaci školy.
       
     2. Výkonným orgánom študentského parlamentu je študentská rada, ktorá má 7 členov. Na čele študentskej rady je predseda parlamentu, ktorý je zároveň predsedom rady.  Ďalšími členmi študentskej rady sú vedúci komisií študentského parlamentu:                 

                                        a) komisie vzdelávacej,
     b
     ) komisie masmediálnej,                     

                                             c) komisie kultúrnej,                        

                                             d) komisie športovej,               

                                             e) komisie environmentálnej,                

                                             f) komisie ambasádorskej.

      

     1. Voľby členov študentského parlamentu sú priame a jednokolové. Voľby predsedu študentského parlamentu sú nepriame a dvojstupňové.
       
     1. Návrhy kandidátov na predsedu študentského parlamentu  môže podať súčasný predseda študentskej rady, člen končiaceho študentského parlamentu, vedenie školy a ktorákoľvek trieda (ak návrh kandidáta predkladá trieda, priloží k nemu aj petíciu s 20 podpismi na podporu kandidáta). Kandidátnu listinu na predpísanom formulári je potrebné vhodiť do schránky študentskej rady v škole alebo odovzdať na sekretariáte školy v obálke s označením VOĽBY.
       
     2. Vedúcich jednotlivých komisií navrhuje predseda študentského  parlamentu, členovia študentského parlamentu a členovia komisií, schvaľuje ich študentský parlament hlasovaním. Predseda študentského parlamentu menuje spomedzi schválených vedúcich komisií jedného podpredsedu.

      

     1. Navrhnutí kandidáti na predsedu študentského  parlamentu zverejnia najneskôr 7 dní pred konaním volieb svoj program na webovom sídle školy a na nástenke v škole. Kandidáti majú zároveň možnosť zúčastniť sa na Debatnom klube, kde budú mať priestor na diskusiu so žiakmi školy.

      

     1. V prvom kole volieb predsedu študentskej rady sú v jednotlivých triedach zvolení tzv. volitelia. Voliteľ môže byť zároveň členom študentského parlamentu. Volitelia v druhom kole volieb volia tajným hlasovaním predsedu študentského parlamentu. Predsedom môže byť študent, ktorý dosiahol vek minimálne 16 rokov. Funkčné obdobie predsedu trvá 2 roky. Kandidát na predsedu nemôže byť zároveň voliteľom.

      

     1. Školský parlament môže predsedu študentského parlamentu  počas jeho funkčného obdobia odvolať v prípade neplnenia si úloh vyplývajúcich z funkcie predsedu, výrazného zhoršenia prospechu, alebo porušovania školského poriadku závažným, prípadne opakovaným spôsobom. Návrh na odvolanie predsedu môže podať každý člen študentského parlamentu a riaditeľ školy.
       
     2. Z ustanovujúcej schôdze študentského parlamentu a voľby predsedu študentskej rady a jej členov sa robí zápisnica.
       
     3. Študentský parlament  je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov študentského parlamentu. Na platné uznesenie študentského parlamentu vo veci voľby a odvolania predsedu školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov študentského parlamentu.
       
     4. Ak zanikne členstvo v študentskom parlamente, napríklad ukončením štúdia, odstúpením alebo odvolaním, člena študentského parlamentu možno nahradiť voľbami, resp. menovaním podľa postavenia v študentskom parlamente.

      

     Článok V.
     Práva a povinnosti člena študentského parlamentu

     1. Člen má právo:
     1. voliť a byť volený,
     2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu študentského parlamentu a vedúcich komisií študentského parlamentu, navrhovať odvolanie predsedu a vedúcich komisií študentského parlamentu,
     3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania  študentského parlamentu a slobodne sa k nim vyjadrovať,
     4. hlasovať ku všetkým uzneseniam študentského parlamentu,
     5. predkladať na rokovanie študentského parlamentu vlastné námety, prípadne materiály.

      

     1. Člen má povinnosť:
     1. zúčastňovať sa zasadnutí parlamentu,
     2. informovať žiakov triedy, za ktorú bol do parlamentu zvolený o všetkých skutočnostiach riešených v parlamente,
     3. zastupovať v parlamente záujmy žiakov triedy, za ktorú bol do parlamentu zvolený, prenášať podnety a návrhy z triedy do parlamentu.

      

     1. Člen študentského parlamentu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených  všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      

     Článok VI.
     Povinnosti predsedu študentskej rady

     1. Predseda študentskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť študentského parlamentu a koná v jeho mene.
     1. Predseda študentskej rady predkladá Plán práce a návrh rozpočtu študentskej rady a študentského parlamentu na príslušný školský rok.
     1. Predseda študentského parlamentu zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia študentského parlamentu a študentskej rady.

      

     Článok VII.
     Povinnosti členov študentskej rady

     1. Člen študentskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutiach. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena študentskej rady podľa tohto štatútu. 
     2. Z každého zasadnutia študentskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

      

     Článok VIII.
     Hospodárenie študentského parlamentu

     1. Študentský parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určených v súlade s osobitnými predpismi.
     2. Študentský parlament  nemá vlastný majetok.
     3. Študentský parlament  hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný školský rok.
     4. Návrh rozpočtu súčasne s plánom práce predkladá predseda študentského parlamentu na schválenie riaditeľovi školy najneskôr do 1 mesiaca od začiatku školského roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.   
     5. Na konci školského roka (najneskôr 30. júna) predkladá predseda študentského parlamentu riaditeľovi školy správu o hospodárení.

      

     Článok IX.
     Zasadnutia študentského parlamentu a študentskej rady

     1. Študentský parlament  zasadá spravidla 2x ročne na začiatku a na konci školského roka. Zasadnutia študentského parlamentu sú verejné.
     2. Študentská rada zasadá pravidelne v stanovený deň a týždeň v mesiaci, ak nie je určené inak.

      


     Článok X.
     Záverečné ustanovenia

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na ustanovujúcom zasadnutí študentského parlamentu a od tohto dňa nadobúda účinnosť.


     V Poprade dňa   .........................

      

     ...................................................                                                        ........................................................

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.                                                                        Gabriela Scherfelová                                
                   riaditeľ školy                                                                                   predseda Študentskej rady

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje