• Opravná skúška

    • Informácie o opravnej skúške externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

     Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 15. 6. 2013 boli ustanovené nasledujúce zmeny v konaní opravnej maturitnej skúšky z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ:

     • Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ okrem riadneho termínu nasledujúceho školského roka aj v septembri nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 5 školského zákona).
     • Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona).
     • Ak je poslednou časťou maturitnej skúšky EČ alebo PFIČ a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi vydané najneskôr do desiatich dní od jej konania (§ 90, ods. 1 školského zákona).

      

     Súvisiace legislatívne ustanovenia k opravnej skúške

     V prípade, že žiak nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky v predmetoch, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ, uvedené v odsekoch 7) a 8)  § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, postupuje sa podľa nasledujúcich ustanovení:

     1. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).
     2. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať, pozri bod 4 tejto časti textu (podľa § 88 ods. 4 školského zákona).
     3. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať (podľa novely školského zákona účinnej od 15. 6. 2013) v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona).Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka.
     4. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna (podľa novely školského zákona účinnej od 15. 6. 2013), ak chce konať opravnú skúšku z EČ a/alebo PFIČ v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce konať opravnú skúšku v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 2 vyššie.
     5. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky častimaturitnej skúšky vybraných maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.
       

     Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste 2017 koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri 2017 chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň by chcel konať aj opravný termín EČ MS alebo PFIČ MS.

     Prihlasovanie žiaka na opravný termín

     • Riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka o opravnú skúšku EČ a/alebo PFIČ v septembri nasledujúceho roka, prihlási tohto žiaka na EČ a/alebo PFIČ MS na príslušný Odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja (OŠ ObÚ).
     • Riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka o opravnú skúšku EČ a/alebo PFIČ v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási tohto žiaka na EČ a/alebo PFIČ MS prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje