• Zameranie a princíp

    • Pedagogický princíp školy

     Sme školou, v ktorej pracujú, rozvíjajú sa a vzdelávajú slobodní a rovnoprávni ľudia, disponujúci kvalitným vzdelaním, mravným cítením, kultúrnym a spoločenským rozhľadom, akceptujúci potreby spoločností, dbajúci na práva jednotlivca, vyznačujúci sa zdravou sebadôverou, národnou hrdosťou a európskym povedomím. 

     Zameranie školy a stupeň vzdelania

     Škola chce žiakom umožniť širokospektrálne, dostatočne hlboké vzdelanie vo všetkých oblastiach gymnaziálneho vzdelávania. Vychádzajúc z dnešnej reality, predikujúc potreby spoločnosti však chce, pri zachovaní kvality vzdelávania v ostatných aspektoch, profilovať svojich študentov smerom k schopnosti samostatne a kriticky  myslieť.  Chce tak umožniť úspešné vysokoškolské štúdium v prírodovedných, technických, medicínskych, humanitných, spoločenských a ekonomických smeroch doma i v zahraničí. Jazyková príprava je preto ďalšou prioritou školy, absolventi musia byť schopní i v cudzom jazyku uplatniť efektívny poznávací aparát, založený na logickom myslení, identifikácii súvislostí a konvergentnej práci s informáciami.

     Škola poskytuje podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania ISCED (International Standard Classification of Education) vzdelanie v dvoch stupňoch:

     Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie (nižšie ročníky osemročného gymnázia),
     Stupeň vzdelania ISCED 3 – vyššie sekundárne vzdelanie (štvorročné gymnázium a vyššie ročníkyosemročného gymnázia).

     Nižšie sekundárne vzdelávanie nadväzuje na primárne vzdelávanie. Absolvovaním programu tohto stupňa vzdelávania splní žiak podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku).

     Vyššie sekundárne vzdelanie - úplné (maturitné) stredné všeobecné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním programu posledného ročníka štvorročného alebo osemročného programu vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou maturitnou skúškou. Absolventi tohto typu vzdelávania môžu pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni (vysoká škola), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného vzdelávania.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje