• Pokyny pre stravníkov

   1. Študent sa prihlási na stravu v kancelárii u vedúcej školskej jedálne, kde mu bude pridelený variabilný symbol, ktorý bude používať pri úhrade stravného.
   2. Spôsob úhrady:
    • bankovým prevodom na číslo účtu
     SK70 0900 0000 0051 4662 3385    NOVÉ!  platí od 2. 7. 2018
    • poštovou poukážkou na adresu
     ŠJ pri Gymnáziu
     Kukučínova 4239/1
     058 39 Poprad
   3. Mesačný poplatok stravného hradený zákonným zástupcom žiaka = 27,00 eur (platí od 1.8.2018).
    Potravinový náklad na jeden obed =
    1,35 eur.
   4. Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred k 15. dňu v mesiaci. Pri trvalých príkazoch prvá platba už 15.8. a posledná 15.5. Žiaci prvých ročníkov zaplatia v septembri 2x platbu.
   5. Stravník je prihlásený na obed každý nový mesiac až po obdržaní stravných lístkov. Výdaj stravných lístkov sa uskutočňuje dva posledné dni v mesiaci v čase od 10,30 – do 14,00 hodiny. Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred označením lístka svojím menom a triedou. V prípade choroby je možnosť odhlásiť sa telefonicky do 8.00 hodiny príslušného dňa na telefónnom čísle 0917 641 838. Telefonické odhlášky je nutné následne zdokladovať stravnými lístkami.

    Stravníci v školskej jedálni majú možnosť odhlásenia stravy elektronicky. Stravu si môže žiak odhlásiť po prihlásení sa na stránke školy priamo z jedálneho lístka. Strava sa dá odhlásiť v aktuálny deň do 8.00 h. Stlačením tlačidla "Prihlásiť" alebo "Odhlásiť" sa môže žiak odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť. Stravný lístok označený menom stravníka a triedou je následne potrebné vhodiť do skrinky Odhlášky v školskej jedálni do 48 h, inak je odhlásenie NEPLATNÉ! Ponúkame aj možnosť hodnotiť jedlo priamo z jedálneho lístka. Hodnotiť môže žiak len jedlo, ktoré si neodhlásil najneskôr do 7 dní od začiatku jeho vydávania.
   6. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.Každú neprítomnosť v škole, ako sú školské akcie a výlety si stravník odhlásenie zo stravy zabezpečí sám alebo jeho zákonný zástupca. Ak sa v školskej jedálni nevarí z objektívnych dôvodov, stravníci sú odhlásení vedúcou ŠJ.
   7. Preplatky vzniknuté na účtoch stravníkov sa vrátia až po 30. 6. príslušného školského roka /alebo na požiadanie/ na účty, ktoré je potrebné nahlásiť v kancelárii vedúcej ŠJ.
   8. Počas školských prázdnin treba trvalé príkazy v bankách pozastaviť a obnoviť k 15. na ďalší školský rok.

   Obed bez predloženého stravného lístka sa nevydáva.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Vianočná Viedeň
  • ZUČ 2018
  • Vianočný stromček
  • René Anasoft litera
  • Deň nenakupovania
  • Erasmus+ - mobilita 1 - Litva
  • NÁBOJ JUNIOR 2018
  • Tamara Potocká - plávanie
  • Beseda so spisovateľom - Maroš Hečko
  • DOD 2018
  • Škola v prírode 2018
  • Deň ovocia 2018
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 11595676