• AKTUÁLNE V PRIJÍMACOM KONANÍ

   • 31. 5. 2022

    Prijímacie konanie ukončené

    Žiaci neprijatí kvôli nedostatku miesta, ktorí odoslali odvolanie, budú o výsledku odvolacieho konania informovaní zriaďovateľom školy.
    2. kolo prijímacích skúšok neorganizujeme z dôvodu naplnenia stanoveného počtu miest. 
     

    18. 5. 2022

    Výsledky prijímacieho konania

    Zverejnili sme poradie uchádzačov o štúdium na našej škole podľa výsledkov prijímacieho konania.


    12. 5. 2022

    Informácia o náhradnom termíne
    Náhradný termín prijímacích skúšok pre uchádzačov o štúdium v 4-ročnom aj  8-ročnom študijnom programe sa uskutoční v pondelok 16. 5. 2022 o 8.00 h.

    11. 5. 2022

    Odoslanie oznámení
    Odoslanie oznámení o výsledku prijímacieho konania iba tým, ktorí splnili podmienky a kritéria prijímacieho konania a sú prijatí a zároveň tým, ktorí nesplnili podmienky a kritéria prijímacieho konania a sú neprijatí.

    3. 5. 2022

    Informácia o pridelení bodov v prijímacom konaní

    Všetkým uchádzačom bola prostredníctvom Edupage zaslaná správa s informáciou o aktuálne pridelených bodoch v prijímacom konaní na základe Podmienok a kritérií prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium alebo Podmienok a kritérií prijímacieho konania pre 8-ročné štúdium.

    Prosíme o ich kontrolu.

    Body za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a matematiky budú všetkým uchádzačom pridelené až po skončení 2. termínu.


    28. 4. 2022
    Výsledky Testovania 9

    Vážení uchádzači o štúdium do 4-ročného gymnázia, ktorí ste v Testovaní 9 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť 90 % a viac, nebudete konať písomnú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky na základe stanovených kritérií. Do prijímacieho konania sa vám zaráta plný počet bodov z testu zo SJL a testu z MAT.

    Všetci uchádzači, ktorí splnili túto podmienku, boli informovaní prostredníctvom EduPage a prijímacích skúšok sa nezúčastnia


    19. 4. 2022

    Zohľadnenie študijných výsledkov (prospech v ZŠ) v prijímacom konaní

    4-ročné štúdium

    Z dôvodu výskytu slovného hodnotenia prospechu v 7. ročníku u niektorých uchádzačov, bolo v zmysle schválených kritérií prijímacieho konania z hodnotenia toto obdobie vylúčené. Body budú pridelené za prospech v 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka.


    Kritériá pre 4-ročné štúdium:
    3   Zohľadnenie študijných výsledkov (prospechu v ZŠ)
    „V prípade, že sa v klasifikácii podľa kritérií vyskytne v niektorom z hodnotených období u niektorého z uchádzačov slovné hodnotenie prospechu, budeme nútení toto obdobie z hodnotenia vylúčiť z dôvodu nemožnosti objektívnej kvantifikácie u všetkých uchádzačov.“


    8-ročné štúdium
    Z dôvodu výskytu slovného hodnotenia prospechu u niektorých uchádzačov, bolo v zmysle schválených kritérií prijímacieho konania z hodnotenia toto kritérium vylúčené. Body budú pridelené k hodnoteniu za prijímacie skúšky. Uchádzač môže v súčte získať za každý predmet maximálne 45 bodov, spolu za prijímacie skúšky 90 bodov.

    Kritériá pre 8-ročné štúdium:
    2   Zohľadnenie študijných výsledkov (prospechu v ZŠ)
    "V prípade, že sa v klasifikácii vyskytne slovné hodnotenie prospechu v niektorom z hodnotených období podľa kritérií, budeme nútení toto kritérium zrušiť u všetkých uchádzačov, z dôvodu nemožnosti objektívnej kvantifikácie a body budú presunuté do hodnotenia za prijímacie skúšky."


    14. 4. 2022 
    Zohľadnenie výsledkov T9 a konanie prijímacích skúšok

    Po doručení výsledkov T9 škole (podľa našich informácií 28. - 29. apríl 2022), ak bude uchádzač spĺňať kritérium, že nemusí konať prijímacie skúšky, bude uchádzač o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný elektronickou formou.

    Uchádzač, ktorý v externom testovaní (Testovanie 9 2022) dosiahol úspešnosť najmenej  90 % v každom vyučovacom predmete (slovenský jazyk a literatúra, matematika) samostatne, prijímaciu skúšku nekoná a bude mu pridelený maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za prijímaciu skúšku získať (50 bodov).


    6. 4. 2022
    P
    ozvánky na prijímacie skúšky 

    Pozvánka na prijímacie skúšky bola odoslaná (5. - 6. apríl 2022) každému uchádzačovi, ktorý podal prihlášku na štúdium. 

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje