• Výsledky projektu

    • Projekt "Vzdelanie- kľúč k našej budúcnosti" vznikol na základe potrieb školy, jeho učiteľov i žiakov a mal stanovený jasný cieľ: podporiť profesionálny rast a vzdelávanie učiteľov, posilniť  znalosť cudzích jazykov, inovovať a zvýšiť kvalitu výučby, zlepšiť interkulturálne povedomie, zvýšiť príťažlivosť a medzinárodný rozmer školy, podporiť učiteľov nielen pri využívaní inovatívnych postupov, digitálnych aj nedigitálnych, ale aj pri práci s rôznorodými skupinami žiakov v triede.

      Projektu sa zúčastnili štyria učitelia:
      1) Učiteľka chémie, ktorá pracuje aj ako výchovný poradca. V rámci projektu Škola na dotyk školila učiteľov v práci s tabletmi.
     2) Učiteľka geografie, chémie a informatiky, ktorá sa v minulosti podieľala na realizácii medzinárodného projektu Comenius.
     3) Učiteľka angličtiny, ktorá v minulosti pripravila a koordinovala projekt Comenius.
     4) Člen manažmentu školy, učiteľka matematiky a fyziky, ktorá má skúsenosti s finančným riadením projektov.

      Všetci učitelia používajú počas výučby IKT a dotykové technológie, ovládajú anglický jazyk a majú dobré organizačné schopnosti. Zúčastnili sa na projektoch ESF  "Do Európy s kvalitným vzdelaním" a "Vzdelávame moderne".

     Aktivity projektu boli rozdelené do troch fáz.

     V prípravnej fáze sa účastníci venovali jazykovej príprave v oblasti metodológie a odbornej terminológie za pomoci našich učiteľov anglického jazyka.  V predmetových komisiách prediskutovali a zosumarizovali používané metódy a formy vyučovania prírodovedných i humanitných predmetov, vytipovali kompetencie, ktoré dané metódy rozvíjajú. Pripravili prezentáciu našej školy a informácie o systéme vzdelávania na Slovensku. V spolupráci s s projektovým manažérom si zabezpečili cestovné doklady, poistenie a ubytovanie v hosťujúcej škole.

     Počas realizačnej fázy - hospitácií na partnerskej škole, boli zaznamenávané nové informácie, učitelia sledovali používané metódy a formy, spoluprácu i vzájomný vzťah medzi učiteľom a žiakmi, prácu so žiakmi, ktorí vykazujú slabší prospech a naopak aj prácu s nadanými deťmi. Na pracovných workshopoch analyzovali s učiteľmi hosťujúcej školy metódy a formy práce, atmosféru na hodine, splnenie cieľa na vyučovacej hodine ako aj riešenie problémov, ak sa nejaké v rámci hodiny vyskytli. Cieľom bolo získať informácie ako efektívne využívať metódu CLIL, čo sa podarilo splniť. V tejto fáze ďalej učitelia mapovali prácu s rôznorodými skupinami žiakov, všímali si klímu v triede, podobnosti i rozdielnosti v systéme vyučovania, v používaní metód a foriem práce, spôsob používania CLIL na jednotlivých vyučovacích hodinách. Prostredníctvom prezentácie predstavili učiteľom a žiakom našu školu, mesto i školský vzdelávací systém. Súčasťou projektu bolo aj spoznávanie školy, mesta, regiónu - jeho histórie a kultúry. Projektový manažér sledoval a priebežne hodnotil na základe rozhovorov s učiteľmi, resp. správ od učiteľov aktivity a splnenie cieľov a programu hospitácií.

     Po ukončení jednotlivých aktivít projektu  boli všetci učitelia našej školy informovaní na pracovných poradách, zasadnutiach predmetových komisií, prípadne na pedagogickej rade o skúsenostiach z mobility a účastníci mobilít realizovali ukážky nových metód v rámci vyučovacích hodín (tzv. otvorené hodiny). Každá aktivita projektu bola zverejnená na webovej stránke školy, využili sme aj školskú a mestskú televíziu, regionálne noviny a školské podujatia na informovanie širokej verejnosti. Z hľadiska dopadu došlo k zvýšeniu  jazykových kompetencií pedagogických zamestnancov, vedenie školy si zvýšilo kompetencie v oblasti riadenia, učitelia vyučujúci cudzie jazyky skvalitnili používanie rôznych metód a foriem vyučovania.

     Implementáciou získaných inovatívnych metód do vyučovacieho procesu prispela k zatraktívneniu vyučovania. Zlepšila sa práca s talentovanými žiakmi ako aj so žiakmi s vývinovými poruchami učenia.  Pedagógovia nadobudli sebadôveru a sebaistotu  v pedagogickej praxi, ale aj v komunikačných zručnostiach, zlepšili sa ich digitálne kompetencie a zručnosti pri práci s tabletovými aplikáciami. Získali sme poznatky o umiestnení absolventov strednej školy na trhu práce v európskom rozmere.  V rámci školy sme zaviedli nové metódy a postupy do vzdelávacieho kurikula a došlo k zvýšeniu motivácie učiteľov zapájať sa do medzinárodných projektov. Propagáciou školy, mesta a regiónu v krajine partnerov  a nadviazaním spolupráce so školami v zahraničí sme podporili rozvoj interkultúrnych kompetencií.  Zlepšila sa klíma v škole a tímová spolupráca všetkých zamestnancov školy. Propagáciou aktivít projektu Erasmus+ sme podporili a upevnili pozitívny postoj žiakov k učeniu a učeniu sa a dosiahli zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium na našej škole. 

     Z dlhodobého hľadiska prispela realizácia projektu k zvýšeniu kvality školy a jej internacionalizácii, keďže kontakty s partnerskými školami chceme využiť pri tvorbe ďalších medzinárodných projektov.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Slovakia
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
   • EDUID: 100012434
   • Riaditeľka školy: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditelka@stary-gympel.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje