• Požiadavky na prijímacie skúšky

  • GYMNÁZIUM
   8-ROČNÉ ŠTÚDIUM

   Prijímacie skúšky do prímy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a z učiva zo slovenského  jazyka a literatúry a matematiky 5. ročníka ZŠ. 

   V teste zo slovenského jazyka a literatúry budú aj úlohy orientované na prácu s textom. Uchádzači by sa mali pohotovo orientovať v texte a zároveň by mali vedieť uplatniť vedomosti z morfologickej, fonetickej, lexikálnej, syntaktickej a štylistickej roviny jazyka v súlade s obsahovými štandardmi.

   V teste z matematiky budú aj úlohy zamerané na logické myslenie a tvorivosť.  

   Každý test bude trvať 45 minút. 


   4-ROČNÉ ŠTÚDIUM

   Prijímacie skúšky do 1. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2. Každý test bude trvať 45 minút. Do kritérií prijímacieho konania budú patriť aj prospech zo základnej školy, výsledky Testovania 9 (Monitor) a úspešnosť v predmetových olympiádach.


    

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Garden party 2020
  • Rozlúčka s absolventmi gymnázia 2020
  • New York 2020
  • Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ
  • UNICEF - Najlepšia pomoc deťom je vzdelanie
  • Kvapka krvi 2020
  • Diplomy
  • Voľby
  • Londýn 2020
  • Lyžiarsky kurz KN + 1. ročník
  • Dodatočný vianočný darček
  • Christmas gift of love