• Profil absolventa GPUK

   • Absolvent Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad má byť racionálnym, sebavedomým, vyrovnaným a šťastným človekom, pripraveným pre bezproblémové štúdium na vysokých školách doma i v zahraničí, vyznačujúci sa mravnými i občianskymi kvalitami vytvárajúcimi predpoklady pre hodnotný a úspešný život.

    Absolvent nášho gymnázia je vedomosťami, spôsobilosťami a zručnosťami získanými vo všeobecnovzdelávacích predmetoch pripravený na štúdium na vysokých školách a na prácu v tých oblastiach spoločenskej praxe, na ktoré sa štúdiom týchto predmetov pripravil. Počas štúdia si osvojil vedomosti o zákonoch spoločenských a prírodných vied, rozumie im a vie ich použiť a aplikovať v teórii a praxi, chápe súvislosti medzi prírodnými javmi a spoločenskými javmi. Absolvent školy je schopný samostatne a systematicky sa vzdelávať, prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam spoločenskej reality a rýchlo a spoľahlivo si osvojovať nové poznatky, vyhľadávať ich, triediť a spracovávať nové informácie, kriticky ich hodnotiť a používať v nových situáciách. Dokáže pomocou logického uvažovania tvorivo riešiť problémy z rôznych oblastí života. Orientuje sa v globálnych problémoch súčasného sveta, chápe komplexnosť vzťahu medzi prírodou a ľudskou činnosťou, zdravím a životným prostredím. Nemá problém komunikovať v dvoch cudzích jazykoch na všeobecnej i odbornej úrovni, má osvojený zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je i kultúra a šport.


     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom