•    PROJEKT ERASMUS + KA 1  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

      

     Projekt Vzdelanie - kľúč k našej budúcnosti má jasný cieľ: podporiť profesionálny rast a vzdelávanie učiteľov a posilniť znalosť cudzích jazykov, inovovať a zvýšiť kvalitu výučby, zlepšiť interkultúrne povedomie, zvýšiť príťažlivosť a medzinárodný rozmer školy a podporiť učiteľov nie len pri využívaní inovatívnych postupov, digitálnych aj nedigitálnych, ale aj pri práci s rôznorodými skupinami žiakov v triede.

     Projektu sa zúčastnia učitelia:

     1. Učiteľka chémie, ktorá pracuje aj ako výchovný poradca
     2. Učiteľka geografie, chémie a informatiky
     3. Učiteľka angličtiny
     4. Člen manažmentu školy

     Všetci učitelia používajú počas výučby technológie IKT a dotykové technológie, ovládajú anglický jazyk a majú dobré organizačné schopnosti.

     Aktivity projektu budú rozdelené do troch fáz.

     V prípravnej fáze sa účastníci budú venovať jazykovej príprave v oblasti metodológie a odbornej terminológie za pomoci našich učiteľov anglického jazyka. V predmetových komisiách prediskutujú a zosumarizujú používané metódy a formy vyučovania prírodovedných i humanitných predmetov, vytipujú kompetencie, ktoré dané metódy rozvíjajú. Pripravia prezentáciu našej školy a informácie o systéme vzdelávania na Slovensku.

     Počas realizačnej fázy budú zaznamenávať nové informácie, sledovať používané metódy a formy, spoluprácu i vzájomný vzťah medzi učiteľom a žiakmi, prácu so žiakmi, ktorí vykazujú slabší prospech a naopak aj prácu s nadanými deťmi. Na pracovných workshopoch budú analyzovať s učiteľmi hosťujúcej školy metódy a formy práce, atmosféru na hodine, splnenie cieľa vyučovacej hodiny ako aj riešenie problémov. Cieľom bude získať informácie  ako efektívne využívať metódu CLIL. Prostredníctvom prezentácie bude v hosťujúcej škole predstavená učiteľom a žiakom naša škola, mesto, ako aj vzdelávací systém na Slovensku. K úlohám bude patriť aj spoznávanie školy, mesta, regiónu - jeho histórie a kultúry.

     Po ukončení jednotlivých aktivít projektu budú všetci učitelia našej školy informovaní o priebehu a výsledkoch projektu na poradách predmetových komisií aj na pedagogickej rade, podelia sa o skúsenosti a pripravia ukážky nových metód v rámci vyučovacích hodín.

     Dopad projektu

     Predpokladáme zvýšenie jazykových kompetencií pedagogických zamestnancov, vedenie školy si zlepší kompetencie v oblasti manažovania, učitelia vyučujúci cudzie jazyky skvalitnia používanie rôznych metód a foriem vo vyučovaní cudzích jazykov. Očakávanou implementáciou získaných inovatívnych metód do vyučovacieho procesu prispejeme k zatraktívneniu vyučovania. Zlepší sa práca s talentovanými žiakmi ako aj so žiakmi s vývinovými poruchami učenia. Získame prehľad o umiestnení absolventov strednej školy na trhu práce v európskom rozmere. V rámci školy očakávame zavedenie nových metód a postupov do vzdelávacieho kurikula a zvýšenie motivácie učiteľov zapájať sa do medzinárodných projektov. Propagáciou školy, mesta a regiónu v krajine partnerov a nadviazaním spolupráce so školami v zahraničí podporíme rozvoj interkultúrnych kompetencií.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje