• Mobilita 3

    • Education – the key to our future / Vzdelávanie – kľúč k našej budúcnosti

     I.E.S. La Laboralde La Laguna
     Tenerife
     ŠPANIELSKO

     ANDREA KOZUBÍKOVÁ
     23.9. – 27. 9.2019


     V rámci programu Erasmus+ aktivity KA1 som strávila celý pracovný týždeň v strednej škole I.E.S. La Laboral de La Laguna na ostrove Tenerife patriacom Španielsku.

     Už v sobotu som hneď po príletenapriek dlhej a namáhavej ceste mala zaujímavý večer. Na letisku ma čakala koordinátorka programu Erasmus+ KA1. Autom sme sa presunuli na sever – teda opačný koniec ostrova. Večer sme navštívili centrum mesta a v katedrále La Laguna si vychutnali spevácky recitál miestneho študentského zboru. Bol to neuveriteľný hudobný zážitok.

     V nedeľu mi domáci hostitelia pripravili prekvapenie – okružnú cestu po ostrove spojenú s návštevou národného parku Santiago del Teide. Ostrov je sopečného pôvodu. Mala som možnosť vidieť miesto, kde prvýkrát vybuchla sopka. Park patrí medzi obľúbené turistické miesta. Nachádza sa tu aj najvyšší vrch Tenerife, Španielska i celého Atlantiku – 3718 m vysoký Pico deTeide.

          Prvýpracovný deň nového týždňa som najskôr absolvovala stretnutie s vedením školy, na ktorom mi riaditeľ predstavil systém vzdelávania v škole a jej organizáciu. Škola má 1800 žiakov a vyše 120 učiteľov. Vyučovanie sa uskutočňuje v troch zmenách. Ranná zmena jeurčená pre žiakov povinného stredoškolského vzdelávania a tzv. bakalárskeho štúdia pre tých, ktorí chcú pokračovať na vysokej škole. Poobede je v škole odborné vzdelávanie podobné našim učňovským školám. Večer si do školských lavíc sadajú dospelí, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu alebo študujú, aby ukončili stredoškolské štúdium.

     Po prijatí u riaditeľa školy som absolvovala míting s tímom poradcov, ktorí okrem učenia riešia rôzne výchovné problémy – šikanovanie i drogové závislosti,spolupracujú so žiakmi s poruchami učenia, správania i so žiakmi zo znevýhodneného rodinného prostredia. Potom som sa stretla s učiteľmi participujúcimi v projekte, ktorý zavádza metódu CLIL do vyučovacieho procesu – používanie anglického jazyka aj na takých predmetoch ako matematika, biológia, filozofia, umenie, dejepis či občianska náuka. Učitelia jednotlivých predmetov mi vysvetlili systém, ako pracujú na vyučovacích hodinách, neskrývali ani problémy, s ktorými sa stretávajú. Hovorili však aj o svojich úspechoch pri práci so študentmi.  Na záver dňa som sa zúčastnila na pedagogickej rade, kde  riešili rôzne problémy, ktoré sa vyskytli počas predchádzajúceho týždňa.

     V utorok som bola účastníčkou exkurzie do La Laguny. Počas nej si študenti pripravili v angličtine zaujímavé fakty o historicky významných miestach a ukázali, akí hrdí sú na svoju históriu. Popoludní som absolvovala stretnutie s riaditeľom Metodického centra v La Lagune, ktoré je jedným zo štyroch centier v meste poskytujúcich rady a vzdelávanie nielen učiteľom, ale aj žiakom. Centrum vlastní šesť 3D tlačiarní, rôzne veľmi vzácne prístroje, ktoré poskytujú učiteľom aj žiakom pri príprave na vyučovacie hodiny či pri vedeckej práci – programovanie a následné vytlačenie produktov, prácu na robotoch, rôznu literatúru použiteľnú na vyučovaní a podobne. Bola to naozaj veľmi cenná skúsenosť.

          Aj na tretí pracovný deň som mala pripravený zaujímavý program. Hospitovala som na vyučovacích hodinách filozofie, občianskej náuky, matematiky, angličtiny a umenia. Boli to predmety, kde sa časť vyučovacej hodiny realizovala v anglickom jazyku.

     Na filozofii pracovali s textom v španielčine, videom, následne rozoberali video formou otázok a odpovedí. Na občianskej náuke žiaci v angličtine spájali časti viet tak, aby vytvorili definície v angličtine. Ďalej dostali text v angličtine s databankou slov na doplnenie. Žiaci pracovali v dvojiciach, samostatne aj v skupinách a pracovali na základnej terminológii  občana, občianstva, spoločnosti.

     Na hodine matematiky žiaci pracovali na tabletoch a učili sa pracovať s aplikáciou Quizlet. Počítali príklady, pracovali v skupinách, ktoré sa neustále menili.

     Témou hodiny angličtiny boli médiá a z gramatického hľadiska príslovky opakovania. Vyučovacia hodina sa veľmi podobala tým, ktoré poznáme z našej školy. V triede bol dataprojektor, biela tabuľa, počítač. Žiaci používali vlastné učebnice, pracovali v dvojiciach.

     Na hodine umenia žiaci sa učili základnú anglickú slovnú zásobu potrebnú pri maľovaní a kreslení. Naučili sa základné frázy, používali rôzne kartičky s názvami predmetov, ktoré sa využívajú v umení.

     Štvrtok som začala hodinou španielskej histórie. Žiaci si pripravili zaujímavú prezentáciu o Slovensku – jeho histórii, kultúre a tradíciách, národnej kuchyni, hospodárstve. Ukázali mi z toho istého pohľadu aj Španielsko. Bolo to veľmi zaujímavé, obzvlášť sa mi páčil spôsob, ako žiaci poňali zadanie od vyučujúceho.

     Po vyučovacej hodine ma pozvali do svojho rozhlasového štúdia, ktoré funguje v škole podobne ako naša školská televízia. Po interview som sa stretla s tímom učiteľov, ktorí koordinujú rôzne aktivity žiakov mimo vyučovacieho procesu. Zapájajú sa do rôznych projektov ako recyklovanie, projekt prezentujúci rôzne kultúry, matematické projekty  v rámci Medzinárodného dňa matematiky, projekty krátkych filmov, ktoré získali mnoho ocenení v rámci Španielska. Boli napríklad v prvej desiatke top filmov v Španielsku vyrobených študentmi.

     Na hodine angličtiny som mala možnosť vidieť používanie programu iTools. Jezameraný na rozvíjanie zručností čítania s porozumením. Avšak  rozdiel oproti našim zvyklostiam bol v počte žiakov v triede – bolo ich tridsať.

     Hodina španielčiny bola mimoriadne zaujímavá. Vyučujúca využila video a text, ktorý žiaci mali preštudovať doma. Celú hodinu potom s textom a videom pracovali v skupinách. Mali zadanú úlohu a na záver vyučovacej hodiny diskutovali o výsledkoch svojej práce medzi sebou. Vyučujúca pôsobila iba ako mediátor, na záver zosumarizovala a zdôraznila všetky podstatné informácie.

     Po vyučovacej hodine španielčiny pokračovalo stretnutie sekcie anglického jazyka, kde sme diskutovali o metódach a formách práce pri výučbe tohto jazyka, o systéme štúdia, skúšok, našej maturite i úrovnijazykových schopností.

     Keďže v tamojšej škole funguje aj spevácky zbor, zažila som aj jednu jeho skúšku v popoludňajších hodinách. Bola to zaujímavá skúsenosť.

     V piatok som absolvovala exkurziu do Národného parku Anaga Natural Park. Cestovali sme autobusom, čakalanás prechádzka po turistickej trase. V parku sa nachádzajú vzácne  rastliny a živočíchya park patrí k národnému prírodnému dedičstvu.

     Pobyt v najväčšej strednej škole na Tenerife zanechal vo mne mimoriadne pozitívnu odozvu. Učitelia, s ktorými som sa stretla, boli veľmi ústretoví, otvorení a priateľskí, zvedaví na našu krajinu, na našu školu či na naše zvyky i národnú kuchyňu. Doniesla som si mnoho nápadov z vyučovacích hodín, ktoré sa budem snažiť pretaviť do praxe a, samozrejme,posunúť informácie a poskytovaťzískané skúsenosti svojim kolegom a študentom.

     Andrea Kozubíková – učiteľka anglického jazyka

              

     Fotogaléria:

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • plsik@stary-gympel.sk
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 058 39 Poprad Slovakia
   • 00161098
   • 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje