• KA1 2019 Vzdelávanie pre budúcnosť

   • O projekte /About project   

     

     

    V uplynulom školskom roku sme inovovali a doplnili Európsky plán rozvoja (EPR) školy o strategické ciele a stanovili si časové hranice splnenia zodpovedajúcich strategických úloh na obdobie 2019-2023. Základné potreby našej školy z hľadiska rozvoja kvality a internacionalizácie sme vsadili do širšieho rámca postaveného na troch strategických pilieroch EXCELENTNOSŤ - KVALITA - INOVÁCIE.

    V tomto návrhu projektu sa zameriame na strategické úlohy z dvoch pilierov nášho Európskeho plánu rozvoja školy - EXCELENTNOSŤ a INOVÁCIE.

    Opis aktivít projektu

    Mobilita 1 - štruktúrovaný kurz - Kľúč úspechu - Európsky projektový manažment v škole
    Člen manažmentu školy absolvuje štruktúrovaný kurz THE KEY OF SUCCESS - EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT IN SCHOOL. Hostiteľskou organizáciou je New Horizons Malta so sídlom v Mosta a uskutočniť by sa mal v septembri 2019. S ohľadom na Európsky plán rozvoja školy, v ktorom sú medzinárodné aktivity školy zahrnuté do strategického plánovania, bude prínosom pre člena manažmentu školy absolvovať tento kurz s cieľom získať relevantné zručnosti v plánovaní, manažovaní a implementácii európskych projektov v oblasti školského vzdelávania. Kurz poskytuje jedinečnú príležitosť ako si rozšíriť vzdelanie a získať pracovné skúsenosti. Obsahom kurzu je osobný a profesionálny rozvoj, príležitosť rozšíriť si kultúrny obzor, zvýšiť sebadôveru, rozvíjať jazykové schopnosti, nakoľko kurz prebieha v anglickom jazyku. Štruktúrovaný kurz je zameraný na rozvoj kompetencií pre manažment a implementáciu Erasmus+ projektov, otvára nové príležitosti na zvýšenie participácie zamestnancov školy v tomto programe. Prínosom bude aj oboznámenie sa s nástrojmi ako zlepšiť a prípadne doplniť medzinárodnú stratégiu rozvoja školy a posilniť jej európsku dimenziu. 

    Mobilita 2- štruktúrovaný kurz - Výučba cudzích jazykov
    Učiteľka anglického jazyka absolvuje štruktúrovaný kurz FOREIGN LANGUAGE TEACHING. Hostiteľskou organizáciou je ITC International, Praha 7, Česká republika a uskutočniť by sa mal v novembri 2019. Obsahom kurzu je výučba cudzieho jazyka rôznymi metódami, ktoré sa využívajú na celom svete. Kurz poskytuje obohatenie pre učiteľa a jeho prax, poskytne mu návod ako rozvíjať jazykové kompetencie súčasných žiakov. Učiteľ sa oboznámi s hravou formou vyučovania gramatiky, súčasnou novou slovnou zásobou a spôsobom, ako motivovať žiakov a udržať ich záujem pri štúdiu cudzieho jazyka. 

    Mobilita 3- štruktúrovaný kurz - Taliansky jazyk a kultúra pre učiteľov a učiacich sa
    Učiteľka matematiky a fyziky absolvuje štruktúrovaný kurz talianskeho jazyka ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE FOR TEACHERS AND LEARNERS. Hostiteľskou organizáciou je Europass SRL, Taliansko a uskutočniť by sa mal v júli 2019. Učiteľka už v minulosti navštevovala základný kurz talianskeho jazyka a naďalej sa venuje jeho štúdiu. štruktúrovaný kurz poskytuje príležitosť zažiť skutočný taliansky jazyk a ponoriť sa do talianskej kultúry mimo akademických postupov a stereotypov. Keďže ide o jazyk, ktorý sa vyučuje aj u nás v škole externistom, bolo by prínosné pre učiteľku absolvovať aj ďalšiu úroveň, aby si mohla doplniť svoju kvalifikáciu s perspektívou vyučovania talianskeho jazyka ako aj využitia metódy CLIL u nás v škole. 

    Mobilita 4- štruktúrovaný kurz - IKT vo výučbe a medzinárodných projektoch
    Učiteľka matematiky a informatiky absolvuje štruktúrovaný kurz ICT VO VÝUČBE A MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH. Hostiteľskou organizáciou je ITC International, Praha 7, Česká republika a uskutočniť by sa mal v júli 2020. Obsahom kurzu je objavovvanie sveta online aplikácií a voľne dostupných programov a praktická ukážka ich využitia na vyučovacích hodinách a v projektoch. Kurz zahŕňa niekoľko grafických aplikácií, spracovanie fotografií, videa a prácu s online zdieľanými dokumentami. Pracovať budú s tabletmi, interaktívnou tabuľou a hlasovacím zariadením. 

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje