• História GPUK

    • Dňa 1. septembra 1953 na základe uznesenia vlády o sieti jedenásťročných stredných škôl zriaďuje Krajský národný výbor v Košiciach v zmysle výnosu Povereníctva školstva v Bratislave podľa zákona č. 31/1953 Jedenásťročnú strednú školu na Leninovom nábreží.

     Budova školy bola majetkom mesta Poprad. Bola to druhá stredná škola v Poprade po hospodárskej škole (Obchodná akadémia). V prvom školskom roku mala 19 tried s počtom žiakov 741. Školu navštevovali žiaci od prvého roku školskej dochádzky. Na nižšom stupni školy (1. - 8. ročník) bolo 16 tried a na vyššom stupni (9. - 11. ročník) dve triedy s počtom žiakov 110. V tomto školskom roku škola nemala ani jednu maturitnú triedu. V triedach sa vykurovalo tuhým palivom do kachľových pecí.

     Prvým riaditeľom školy sa stal Pavol Nipča. V školskom roku 1954/1955 maturovala prvá trieda s počtom žiakov 37. V tomto školskom roku mala škola 21 tried s počtom žiakov 814 a podľa záznamov v kronike sa 21. januára 1955 konala v kaviarni dnešnej Reduty prvá stužková slávnosť. V tom istom školskom roku bolo otvorené štúdium popri zamestnaní. Okrem hlavnej budovy na Leninovom nábreží bola škole pridelená ďalšia budova bývalej „meštianky“ na Ulici popradskej brigády.

     Od školského roku 1959/1960 bol poverený vedením školy Jozef Čajnák. Od 1. 9. 1960 do konca šk. roka 1963/64 bola v škole jedna trieda dvanásťročnej strednej školy a taktiež tu zriadili Strednú školu pre pracujúcich (SŠP) v Poprade pre štúdium pracujúcich popri zamestnaní. V roku 1960 stredná všeobecnovzdelávacia škola mala päť tried v I. - III. ročníku so 141 žiakmi. V škole pôsobil aj jeden kurz pre externú maturitnú skúšku s 11 žiakmi. Vyučoval sa nemecký a francúzsky jazyk. V tomto školskom roku v škole začína pracovať súbor malých javiskových foriem (Divadielko OKO), ktorý sa predstavil premiérou hry „Hračky nás už nebavia“. Súbor pracoval pod vedením Augustína Kuchára vyše 30 rokov a patril k špičkovým súborom tohto žánru na Slovensku.

     Od školského roka 1962/63 pôsobili v škole pod jednou správou tri školy: základná deväťročná škola s povinnou školskou dochádzkou, stredná všeobecnovzdelávacia škola s trojročným štúdiom ukončeným maturitou a stredná škola pre pracujúcich.

     1.júl 1963 prináša škole ďalšie zmeny. Vznikli dve školy – ZDŠ v Poprade, Leninovo nábrežie a Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ) v Poprade, ku ktorej v školskom roku 1963/64 bola pričlenená aj jedna trieda strednej priemyselnej školy strojníckej (SPŠS), elokovanej z Prešova. SVŠ bola  umiestnená do budovy na dnešnom Nábreží Jána Pavla II. Riaditeľom SVŠ zostáva Jozef Čajnák. V školskom roku 1963/64 bolo v škole 10 tried denného štúdia a 9 tried rôznych foriem štúdia popri zamestnaní s maturitou. Od roku 1963 v škole inštalovali ústredné kúrenie.

     Ďalšia zmena v štruktúre školy nastala od 1. septembra 1969, keď sa všeobecnovzdelávacia škola premenovala na gymnázium. Žiaci boli prijímaní do 1. ročníka na štvorročné štúdium. Od roku 1973/74 bolo v škole 15 tried už len gymnaziálneho štúdia.
      

     Výborné výsledky školy vo vyučovaní aj v mimoškolských aktivitách predurčili rozhodnutie MŠ SSR v Bratislave zaradiť školu v roku 1972 medzi pridružené školy UNESCO. Rekordný záujem o všeobecné stredoškolské vzdelanie bol zaznamenaný v roku 1979/1980, keď tu študovalo 19 tried s vyše 600 žiakmi. Hlavný cieľ školy – príprava na vysokoškolské štúdium – bol inovovaný podľa reálnych požiadaviek od roku 1975/1976, kedy boli zavedené voliteľné predmety – základy ekonomiky a o rok neskôr – základy stavebníctva. V roku 1978/1979 boli zriadené triedy so zameraním na matematiku a fyziku.

     Od roku 1980, po odchode riaditeľa Jozefa Čajnáka do dôchodku, sa stáva riaditeľom školy Augustín Kuchár. V tomto školskom roku 1980/1981 vzniká v Poprade ďalšie gymnázium (Gymnázium Poprad, Ul. Dominika Tatarku). Škola niesla názov Gymnázium Poprad, Leninovo nábrežie.

     Po spoločenských zmenách v roku 1990/91 došlo k personálnej zmene vo vedení školy. Do funkcie riaditeľky školy bola zvolená Emília Neustadtová. Od 1. septembra 1991 škola zmenila názov na Gymnázium Poprad, Popradské nábrežie, pretože sa v Poprade zmenili názvy ulíc.

     Od školského roka 1995/1996, po odchode Emílie Neustadtovej do dôchodku, sa stáva riaditeľom školy Ján Verný.  V tomto školskom roku  bola v škole otvorená prvá trieda osemročného gymnázia. Žiaci tejto triedy sídlili v priestoroch 1. základnej školy Poprad, Francisciho. Od školského roka 1997/1998 sa prvé štyri triedy  osemročného gymnázia vyučovali v budove Základnej školy na Tajovského ulici v Poprade.

     K podstatnej zmene v histórii školy došlo na začiatku školského roka 2002/2003, keď v rámci reštitučných zákonov musela škola odovzdať budovu na Popradskom nábreží a presťahovať sa do priestorov bývalých kasární, tým sa zmenil aj názov školy na Gymnázium Poprad, Ul. Kukučínova.

     V školskom roku 2010/2011 dochádza k ďalším zmenám vo vedení školy. Ján Verný odchádza do dôchodku a do konca školského roku je poverená vedením školy Beáta Taylorová. Od školského roku 2011/2012 sa stáva riaditeľom školy Vladimír Lajčák a zástupcami riaditeľa školy Beáta Taylorová a Iveta Šatanková. Škola má názov Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad.

     V školskom roku 2014/2015 bol otvorená prvá športová trieda a o dva roky neskôr vznikol nový študijný odbor  gymnázium – šport, ktorý umožňuje výborným žiakom skĺbiť gymnaziálne štúdium s rozvíjaním športového talentu. 

     V rokoch 2014 – 2016 boli realizovaním projektu Vzdelávame moderne vybudované odborné učebne, laboratóriá a vytvorené učebné materiály umožňujúce implementovať inovatívne metódy do vyučovacieho procesu.

     Postupne sa začalo používať označenie starý gympel ako značka, pod ktorou je táto škola známa nielen v Poprade už dlhé roky.

     V školskom roku 2018/2019 má starý gympel  10 tried štvorročného všeobecného gymnázia, 3 triedy v študijnom odbore gymnázium - šport a 7 tried osemročného gymnázia, s počtom žiakov 579. Škola dosahuje významné úspechy v predmetových olympiádach, kultúrnych a športových súťažiach na všetkých úrovniach. Vysoká úspešnosť prijímania žiakov na vysoké školy je dôkazom kvalitnej prípravy a dosahovaných výsledkov v oblasti vzdelávania.  Medzinárodná spolupráca so školami v Českej republike, Dánsku, Litve, Taliansku, Španielsku  a Švédsku v rámci projektov Erasmus+ prináša nové výzvy pre žiakov i učiteľov.

     Počas 65-ročnej existencie školu úspešne ukončilo 6 600 absolventov a z dostupných archívnych materiálov vieme, že v škole pracovalo 356 pedagogických a 60 nepedagogických zamestnancov. Databázu absolventov školy od roku 1953 dopĺňame postupne na webovom sídle školy www.stary-gympel.sk, v ponuke absolventi GPUK.

     V Poprade 1. septembra 2018

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje