• NOVINKY

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 - GPUK

    • 28. 8. 2020
    • Milí žiaci, vážení rodičia.

     Po zvážení všetkých súvislostí sme sa rozhodli zorganizovať otvorenie školského roka 2020/2021 nasledujúcim spôsobom:

     Otvorenie školského roka GPUK  sa v prípade priaznivého počasia uskutoční 2. 9. 20209.00 h v areáli školy. V prípade dažďa sa otvorenie uskutoční v budove školy, jednotlivé triedy budú umiestnené v pridelených učebniach a informácie budú sprostredkované prostredníctvom školského rozhlasu.

     V oboch prípadoch budú dodržané všeobecne záväzné pokyny, príkazy a odporúčania nadriadených orgánov a opatrenia školy tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

     Pre ich dodržanie je potrebné, aby ste:

     • si prečítali opatrenia, ktoré sme museli preventívne prijať - stiahnuť,
     • doniesli so sebou vyplnené potvrdenie od rodičov o zdravotnom stave (tlačivo nájdete na adrese:
      https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx), 
     • prišli do areálu s rúškami na tvárach,
     • zistili na pripravených paneloch, kde sa má Vaša trieda postaviť (respektíve, v ktorej učebni bude),
     • zaujali pripravený priestor, pričom obmedzte štandardné „novoročné“ osobné kontakty (bozkávanie, podávanie rúk, objímanie),
     • po skončení akcie odišli podľa pokynov pedagógov z areálu školy.

     Netešia nás obmedzenia, ale pre dobro veci je rozumné ich dodržiavať. O to viac sa tešíme na Vás a spoločnú prácu v školskom roku 2020/2021.

     V Poprade 28. 8. 2020                 

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy

     Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 - Stredná športová škola

     Od 1. 9. 2020 sa Stredná športová škola presťahovala do priestorov na Francisciho 910/8 (bývalá ZŠ Francisciho II) v Poprade. Informácie o slávnostnom otvorení školského roka 2020/2021 nájdete na stránke školy https://sportpp.edupage.org/news/#news-42.

     V Poprade 28. 8. 2020                 

     PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy

    • Voľby do rady školy

    • 28. 8. 2020
    • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje  v ý z v u na voľby členov Rady školy pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1 v Poprade. 

     Voľby v jednotlivých kategóriách sa uskutočnia v priebehu septembra. Zástupcovia rodičov budú volení počas plenárnej schôdze rodičovského združenia 17. 9. 2020.  

    • Školský poriadok pre nový školský rok

    • 18. 8. 2020
    • Vyzývame žiakov, učiteľov a rodičov školy, aby prostredníctvom formulára Napíšte nám na stránke školy (v ponuke KONTAKT) zaslali svoje návrhy a pripomienky na zmeny v školskom poriadku, aby sme ich po zvážení mohli zahrnúť do nového školského poriadku pre školský rok 2020/2021. Termín: 26. august 2020.

    • Júnové vydanie TV GPUK

    • 30. 6. 2020
    • A je to tu! Koniec roka a spolu s ním aj posledné vydanie našich Televíznych novín TV GPUK. Uvidíte v nich, ako prebiehali talentové skúšky do našej pridruženej Strednej športovej školy, či odovzdávanie vysvedčení našim oktavánom a štvrtákom. Posledný týždeň sme sa mohli opäť vrátiť do školy a vďaka nádhernému počasiu sme si nenechali ujsť ani našu tradičnú koncoročnú starogymplácku garden party. A ak sme vás ešte stále nepresvedčili, v júnovom vydaní je aj časť venovaná brptom a (ne)podareným záberom z celého školského roka. Tak ak ste ho ešte nevideli, hor sa naň a tešíme sa na vás znova v septembri!

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom